Arbetade timmar

153 miljoner timmar arbetades totalt under en genomsnittlig vecka i Sverige 2019. Utslaget per sysselsatt motsvarar det knappt 30 timmar per person och vecka. Hur många timmar som arbetas i en ekonomi har stor betydelse för hur BNP utvecklas. Under senare år har antalet arbetade timmar ökat snabbast inom offentlig sektor. 

Omkring 153 miljoner timmar arbetades under en genomsnittlig vecka i Sverige förra året. Det kan låta som ett orimligt stort antal timmar, men slår man ut det per sysselsatt blir det knappt 30 timmar per person och vecka. Det man räknar är faktiskt arbetad tid vilket innebär att frånvaro på grund av semester, sjukdom, VAB och så vidare minskar antalet timmar. Även hur helgdagar infaller har betydelse för utvecklingen från ett enskilt år till ett annat. Att vissa arbetar deltid gör också att den genomsnittliga faktiska arbetade tiden per vecka blir lägre än 40 timmar.

Som framgår av diagrammet har antalet arbetade timmar ökat stadigt sedan 2005, förutom i samband med finanskrisen 2008-2009 då det skedde en större nedgång. Under 2019 kan man även se en inbromsning av utvecklingen och antalet timmar ökade inte i förhållande till förgående år. Ju fler som arbetar desto fler arbetade timmar blir det totalt och desto högre blir produktionen. Vid ekonomiska kriser tenderar både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar att minska. Nedgången märks ofta särskilt tydligt på timmarna eftersom det bland annat blir mindre vanligt med övertid då. Dessutom kan benägenheten att vara frånvarande från arbetet minska i tider då många blir av med jobben.

I diagrammet kan du också följa hur utvecklingen sett ut fördelat på offentlig och privat sektor. Generellt kan man konstatera att den privata sektorn står för en stor del av de totalt arbetade timmarna, nära 72 procent 2019. Med undantag för senaste året har antalet timmar dock ökat mer inom den offentliga sektorn än den privata under senare år. Särskilt tydligt är detta efter 2012.

Delar man upp tillväxten av arbetade timmar till före och efter 2012 ser man att privat sektor haft en starkare tillväxt i början av perioden. Tillväxten var då i genomsnitt 1,3 procent per år medan motsvarande siffra för offentlig sektor var 0,3 procent. Studerar man tiden efter 2012 ser man att det istället är inom offentlig sektor som de arbetade timmarna ökat mest – i genomsnitt med 1,8 procent per år.

Antalet arbetade timmar mäts också i nationalräkenskaperna där man kan ta del av utvecklingen från 1980 och framåt. Denna längre tidsserie visar att antalet arbetade timmar överlag växte snabbare inom offentlig sektor än privat mellan 1980 fram till krisen i början på 1990-talet. Därefter har tillväxten av antalet arbetade timmar generellt sett varit högre i privat sektor, med undantag för de senaste åren.