Arbetstid

Den lagstadgade längsta ordinarie arbetstiden i Sverige ligger på 40 timmar per vecka. 80 procent av tjänstemännen och 96 procent av arbetarna jobbar 40 timmar. Övertiden ökade något under 2010-2011 efter att ha haft en sjunkande trend sedan 2006. Övertidsarbetet brukar generellt gå ned i lågkonjunkturer för att sedan toppa i högkonjunkturer. 

Det första diagrammet visar veckoarbetstid för arbetare och tjänstemän för heltidstjänster enligt avtal. Den lagstadgade längsta ordinarie arbetstiden i Sverige ligger på 40 timmar per vecka. Den regleras av arbetstidslagen men är också en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Bland tjänstemännen är det vanligare att ha kortare arbetstid än bland arbetarna.

Det andra diagrammet visar övertidstimmar för arbetare i procent av totalt antal arbetade timmar. Från 2010 har övertiden ökat något, dock marginellt.  Det är inte lika vanligt med övertidsarbete i alla näringsgrenar. Mest övertid är det i transportsektorn och minst övertid i hotell och restaurang. I näringsgrenarna utför mellan 11 och 40 procent övertidsarbete. En mindre grupp av arbetarna svarar för en stor del av övertiden medan majoriteten inte utför något övertidsarbete alls.