Arbetstid

Den lagstadgade längsta ordinarie arbetstiden i Sverige ligger på 40 timmar per vecka. 76 procent av tjänstemännen och 96 procent av arbetarna jobbar 40 timmar. Övertiden har varierat över tid men har under senare år stabiliserat sig runt 3 procent av totalt antal arbetade timmar. Generellt brukar övertidsarbetet gå ned i lågkonjunkturer för att sedan toppa i högkonjunkturer.

Det första diagrammet visar veckoarbetstid för arbetare och tjänstemän för heltidstjänster enligt avtal. Den lagstadgade längsta ordinarie arbetstiden i Sverige ligger på 40 timmar per vecka. Den regleras av arbetstidslagen men är också en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Bland tjänstemännen är det vanligare att ha kortare arbetstid än bland arbetarna. Nära en fjärdedel av tjänstemännen har en arbetsvecka som är kortare än 40 timmar.

Det andra diagrammet visar övertidstimmar för arbetare i procent av totalt antal arbetade timmar. Under 2010 och 2011 ökade övertiden något, dock marginellt, och nivån har under senare år har stabiliserat sig till omkring 3 procent av totalt antal arbetade timmar. Det är inte lika vanligt med övertidsarbete i alla näringsgrenar. Mest övertid är det i transportsektorn och minst övertid inom hotell och restaurang. I näringsgrenarna utför mellan 11 och 43 procent övertidsarbete. En mindre grupp av arbetarna svarar för en stor del av övertiden medan majoriteten inte utför något övertidsarbete alls.