Varsel per län

Tidigt under coronapandemin steg antalet varsel kraftigt runt om i Sverige och överskred de rekordnivåer som uppmättes i början av 90-talet och finanskrisen. Studerar man utvecklingen närmare kan man dock se att det finns vissa regionala skillnader. Under 2021 var antalet som högst i Stockholm och Västra Götaland.

I diagrammet här ovanför kan du själv välja region och se utvecklingen av antalet varsel om uppsägning per månad från början av 90-talet fram till idag. Under 2021 varslades flest personer i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Att det är storstadsregionerna som har högst antal varsel är inte särskilt överraskande då de har en större befolkning. Direkta jämförelser mellan regionerna i diagrammet säger därför ganska lite om läget på den regionala arbetsmarknaden. Studerar man istället de enskilda regionernas tidslinjer kan man få en bättre bild av senaste tidens utveckling.

Ekonomiska kriser tenderar generellt att ge tydliga avtryck i antalet varsel om uppsägning och det konjunkturkänsliga måttet brukar därför användas som en indikator för arbetsmarknadens utveckling. Senate årets coronapandemin är inte ett undantag, redan tidigt under utbrottet kunde man på flera håll runt om i Sverige se en mycket kraftig ökning. I mars nåddes historiskt höga nivåer som i flera län översteg de två senaste varseltopparna i modern tid. 

Som du kan se i diagrammet längst ned på sidan hade samtliga län ett betydligt högre varseltal under 2020 jämfört med förgående år. Till antalet var ökningen som störst i Stockholm men procentuellt sett var ökningen större i Västra Götaland.

I statistiken registreras ett varsel först när det berör minst fem anställda. Då måste arbetsgivare, både privata och offentliga, enligt främjandelagen lämna uppgifter Arbetsförmedlingen. Det innebär att mindre företag och arbetsplatser inte helt fångas upp i statistiken även om dessa naturligtvis också kan står inför situationer där man behöver minska arbetskraften. Man ska även komma ihåg att varsel är förvarningar om uppsägning och att alla inte leder till faktiska uppsägningar.