Utanförskap

Ett begrepp som diskuteras när det kommer till arbetsmarknad är utanförskap. Det finns ingen vedertagen definition för att beräkna utanförskapet i Sverige och olika aktörer använder sig av olika definitioner i debatten. Ett mått som publiceras av SCB är antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

Under 2017 var det 768 740 helårspersoner mellan 20-64 år som försörjdes genom bidrag. Till bidrag räknas här sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder eller ekonomiskt bistånd. Omkring 13 procent av befolkningen i ålder 20-64 år beräknades därmed försörjas av olika sociala ersättningar och bidrag.

Vid beräkningen av antalet personer som försörjs av bidrag används måttet helårsekvivalenter. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning under ett år. Om två personer är arbetslösa i sex månader vardera och får full ersättning räknas dessa som en helårsekvivalent. Måttet visar därmed på försörjningsbördan i ersättningssystemet och blir lättare att jämföra mellan olika år.

Antalet och andelen helårsekvivalenter var som högst år 1994 då 22,6 procent av befolkningen försörjdes av olika typer av bidrag. Sedan dess har andelen sjunkit och ligger sedan 2011 på en betydligt lägre nivå.

En drivande faktor bakom minskningen kan antas vara den åtstramning av socialförsäkringssystemen som skedde under senare delen av 00-talet och påverkade framförallt sjuk- och aktivitetsersättningen. Antalet helårspersoner i ersättningsformen har minskat från en nivå på som högst 454 000 år 2006 till dagens 267 000. Som andel av befolkningen minskade ersättningsformen från 8,5 procent till 4,6 procent. Under samma period har andra ersättningsformer ökat något och det är inte orimligt att tänka att åtstramningar i ett system kan leda till ökningar på andra områden. Både andelen och antalet helårsekvivalenter påverkas även av konjunkturcykeln och tenderar att öka under lågkonjunkturer.

Lite mer än hälften av dagens ersättningar och bidrag utgörs av sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Den sistnämnda utgör fortfarande den enskilt största ersättningsformen och står för 35 procent av samtliga helårsekvivalenter. Det finns vissa skillnader i kvinnors och mäns utanförskap. Till exempel är kvinnor överrepresenterade i gruppen som får sjukpenning medan män, procentuellt sett, oftare erhåller ersättning för arbetslöshet eller ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Läs mer om utanförskap bland unga här.