Utanförskap

Utanförskap är begrepp som diskuteras när det kommer till arbetsmarknad. Det finns ingen vedertagen definition för att beräkna utanförskapet i Sverige och olika aktörer använder sig av olika definitioner i debatten. Ett mått som publiceras av SCB är antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag.

Under 2022 var det 708 249 helårspersoner mellan 20-64 år som försörjdes genom bidrag. Till bidrag räknas här sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Nära 12 procent av befolkningen i ålder 20-64 år beräknades därmed försörjas av olika sociala ersättningar och bidrag.

Vid beräkningen av antalet personer som försörjs av bidrag används måttet helårsekvivalenter. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning under ett år. Om två personer är arbetslösa i sex månader vardera och får full ersättning räknas dessa som en helårsekvivalent. Måttet visar därmed på försörjningsbördan i ersättningssystemet och blir lättare att jämföra mellan olika år.

Att gå från bidrag till arbete innebär en betydande vinst för individen och samhället. Huvuddelen av denna vinst tillfaller dock inte individen utan staten i form av minskade kostnader för bidrag och ökade skatteintäkter. Du kan läsa mer om vinsten av att gå från bidrag till jobb här.

Antalet och andelen helårsekvivalenter var som högst år 1994 då 22,7 procent av befolkningen försörjdes av olika typer av bidrag. Sedan dess har andelen sjunkit och ligger numera på en betydligt lägre nivå.

En drivande faktor bakom minskningen kan antas vara den åtstramning av socialförsäkringssystemen som skedde under senare delen av 00-talet och påverkade framförallt sjuk- och aktivitetsersättningen. Antalet helårspersoner i ersättningsformen har minskat från en nivå på som högst 454 000 år 2006 till dagens 209 000. Som andel av befolkningen minskade ersättningsformen från 8,5 procent till 3,5 procent 2022. Både andelen och antalet helårsekvivalenter påverkas av konjunkturcykeln och tenderar att öka under lågkonjunkturer.

Lite mer än hälften av dagens ersättningar och bidrag utgörs av sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Statistiken inkluderar inte personer under 20 år men du kan läsa mer om utanförskap bland unga här.