Ungdomsarbetslöshet

14,4Procent
okt-18

84 400 ungdomar mellan 15-24 år var arbetslösa i oktober. Det är  300 personer färre jämfört med samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 14,4 procent, den säsongsjusterade och utjämnade siffran var 17 procent. 

En individ räknas som arbetslös om denna saknar sysselsättning men kan och vill ta ett arbete inom 14 dagar och aktivt sökt arbete under de senaste fyra veckorna eller väntar på att börja ett jobb som startar inom tre månader. Ungdomsarbetslösheten visar hur stor andel av arbetskraften mellan 15-24 år som är arbetslös:

Ungdomsarbetslöshet = antal arbetslösa 15-24 år / antal i arbetskraften 15-24 år

Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa personer. Unga är en speciell grupp i och med att många är heltidsstuderande som inte arbetar eller söker jobb och då inte tillhör arbetskraften. Men vissa heltidsstuderande är ändå medräknade i statistiken. Studerande som arbetar vid sidan av studierna räknas som sysselsatta och ingår i arbetskraften. Heltidsstuderande som aktivt söker jobb och kan och vill ta ett arbete inom 14 dagar eller väntar på att börja ett jobb inom tre månader räknas som arbetslösa och ingår också i statistiken.

År 2017 fanns det knappt 1,2 miljoner unga i åldersgruppen 15-24 år. Av dessa tillhörde cirka 630 000 arbetskraften och 112 000 var arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten låg då på 18 procent. Det innebär att nästan var femte ung som ville arbeta inte hade ett jobb, men det innebär inte att var femte ungdom var arbetslös.

Ungdomsarbetslösheten uppvisar stor säsongsvariation. Den är som högst i juni varje år när heltidsstuderande som inte sökt jobb under terminerna börjar söka arbete och då räknas som arbetslösa. De som inväntar att börja ett sommarjobb senare under sommaren räknas också som arbetslösa i juni. Om man vill följa utvecklingen av ungdomsarbetslösheten över tid är det därför bättre att titta på den säsongsrensade serien som också visas i diagrammet. Ovanför diagrammet kan du välja att se utvecklingen av antalet arbetslösa istället för procenttalen. Mellan maj och juni 2018 ökade antalet arbetslösa ungdomar med omkring 62 600 personer och sjönk igen i juli med 74 400 personer.

Bakomliggande orsaker

Ungdomsarbetslösheten är högre än arbetslösheten i resten av befolkningen. Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten hållit sig på relativt höga nivåer. Det talar för att ungdomsarbetslösheten inte enbart är ett konjunkturproblem utan att det också finns strukturella orsaker bakom nivåerna. Höga ingångslöner kan göra det svårt för unga utan erfarenhet att få sitt första jobb. Turordningsreglerna gör att unga som precis har börjat på sitt jobb får gå först när det blir sämre tider. Att många går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg bidrar också till problematiken.

Vill du läsa mer? Ekonomifakta har tagit fram ett faktablad om ungdomsarbetslösheten som du kan ladda ner här.