Utstationerad arbetskraft i Sverige

21 307 antal
dec-19

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. En genomsnittlig månad år 2020 var cirka 19 000 arbetstagare utstationerade till Sverige. Detta motsvarar omkring 0,4 procent av samtliga anställda i landet.

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. En genomsnittlig månad år 2020 var cirka 19 000 arbetstagare utstationerade till Sverige. Detta motsvarar omkring 0,4 procent av samtliga anställda i landet.

För att företag ska kunna verka fritt på EU:s gemensamma marknad måste de kunna utföra uppdrag i andra länder än där man har sin huvudsakliga verksamhet. Ibland innebär det att företag stationerar anställda utomlands under en begränsad tid.

De flesta utstationeringar sker under relativt korta tidsperioder. I EU ligger genomsnittet på fyra månader och 75 procent av utstationeringarna till Sverige är kortare än tre månader.

En genomsnittlig månad under 2020 var cirka 19 000 personer utstationerade i Sverige. Jämfört med det totala antalet anställda i landet motsvarar det endast cirka 0,4 procent. Det är i linje med nivån under 2019 medan antalet anmälningar om utstationering minskade något under året. Utvecklingen kan troligen delvis förklaras av en minskning av antalet mycket korta och återkommande uppdrag som leder till att färre anmälningar görs för samma arbetstagare. Majoriteten av de utstationerade arbetstagarna återfinns inom byggbranschen, som stod för omkring 50 procent. Följt av tillverknings- och IT-branschen.

De flesta utstationerade arbetstagarna i Sverige kommer från länder i vårt närområde. Under 2020 kom nära var femte från Polen och räknar man in samtliga länder runt Östersjön svarade de för omkring 70 procent av den utstationerade arbetskraften i Sverige. Som framgår av diagrammet nedan kommer dock inte alla från EU-länder. Till exempel sker det en viss utstationering från Indien, framförallt till Stockholm och då företrädelsevis inom IT-sektorn.