Ekonomifakta

Lönegapet mellan kvinnor och män

Senast uppdaterad: 2023-06-20

År 2022 uppgick kvinnors löner i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet var 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,7. Det ojusterade lönegapet var oförändrat från föregående år men det standardvägda ökade sedan 2021.

Loading

Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. En stor del av skillnaden, lönegapet, kan dock förklaras av att kvinnor och män gör olika karriärsval. När man genom standardvägning kontrollerar för skillnader i utbildningutbildning:, yrke, hur mycket man arbetar, vilken sektor man är verksam i och åldersfördelningen, minskar den oförklarade löneskillnaden till omkring 4,7 procent. Den kvarstående skillnaden kan bero på att kvinnor får lägre lönlön: än män på grund av att de är kvinnor, men det kan också finnas andra förklarande variabler som man inte har möjlighet att kontrollera för. Till exempel hur många år man varit borta från arbetsmarknadenarbetsmarknaden: på grund av föräldraledighet. Den oförklarade löneskillnaden bör därför inte tolkas som att den nödvändigtvis är osaklig.

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt MedlingsinstitutetMedlingsinstitutet: framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen. Det är vanligare att kvinnor jobbar i yrken med lägre lönenivåer. Under senare år har yrkessegregeringen dock minskat vilket har bidragit till att minska det ojusterade lönegapet. Att fler kvinnor idag har akademisk utbildningutbildning: och att andelen kvinnor bland chefer ökar kan även vara anledningar till att gapet mellan kvinnors och mäns löner minskat över tid.

Studerar man utvecklingen kan man se att löneskillnaderna minskat stadigt under stora delar av 00-talet, särskilt under senare år. Jämför man lönegapet år 2000 med dagens nivå har skillnaderna nästan halverats i både ojusterade och standardvägda siffror.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad