Ekonomifakta

Fördjupning: Arbetskraftsinvandring

Senast uppdaterad: 2024-06-28

Med arbetskraftsinvandring menas personer som flyttar till ett annat land för att arbeta. Det finns olika regler för arbetskraftsinvandring beroende på varifrån man kommer. Inom EU/EES gäller den fria rörligheten av arbetskraft, medan medborgare från andra länder behöver arbets- och uppehållstillstånd.

Det finns flera olika skäl till att personer flyttar till ett annat land för att arbeta. Det kan handla om skillnader i löner, olika tillgång på arbete, geografisk närhet till andra arbetsmarknader, språk, kultur, med mera. EfterfråganEfterfrågan: av utländsk arbetskraftarbetskraft: kan uppstå inom vissa yrken om det finns för få personer med rätt kompetenskompetens: eller utbildningutbildning: i landet. En åldrande befolkning med en större andel pensionärer kan också leda till ökad efterfråganefterfrågan:arbetskraftarbetskraft:. Ibland är det också så att arbetskraftsinvandrare behövs för att utföra jobb som landets egna arbetslösa inte vill ha.

Ett land kan ha arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: trots att det också finns arbetslöshetarbetslöshet:. Ofta handlar det om att det finns arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som det finns ett överskott av arbetskraftarbetskraft: inom andra yrken. En stor del av de som arbetar på arbetstillstånd har specialistkompetens. Det kan också vara så att arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: behövs inom ett visst yrke trots att det finns arbetslösa med rätt kompetenskompetens: i landet. Det är inte helt enkelt att matcha en arbetslösarbetslös: i Skåne med säsongsarbete i Norrland.

En vanlig missuppfattning när det gäller arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: är att det bara finns ett visst antal jobb i ekonomin och att arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: då leder till att det blir färre arbetstillfällen för landets egen arbetskraftarbetskraft:. Många studier visar att så inte är fallet. Det är snarare så att arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: kompletterar den befintliga arbetskraften på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Om vi anställer en dataspecialist från Indien kan det medföra att fler nya jobb skapas.

Det finns olika regler för arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring: från länder inom EUEU:/ESS och länder utanför EUEU:/EESEES:. Inom EUEU:/EESEES: och Schweiz gäller fri rörlighet av arbetskraft . De som kommer från utanför EUEU:/EESEES: eller Schweiz måste ansöka om arbetstillstånd för att jobba i Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-06-28

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad