Moms - internationellt

I Sverige uppgår momsen i normalfallet till 25 procent. Bland EU-länderna är det endast Ungern som tillämpar en högre skattesats. Efter finanskrisen 2009 höjdes skattesatserna på flera håll i EU. Under de senaste åren har dock förändringarna varit mindre.

2019 uppgår den genomsnittliga momssatsen i EU till 21,5 procent. Lägst är den i Luxemburg (17 procent) och högst moms har Ungern (27 procent). Enligt EU-reglerna får standardnivån för momsen inte understiga 15 procent. Dock tillåts länderna att ha reducerad moms på vissa varor och tjänster. Alla länder utom Danmark använder sig av den möjligheten. I Sverige används två reducerade skattesatser: 12 respektive 6 procent (se Skatteverket för vilka varor och tjänster som omfattas).

Efter finanskrisen höjdes momsen på många håll i EU som en följd av den finansiella krisen och de statsfinansiella problem som många länder brottades med. Totalt har 18 av unionens 28 länder höjt momsen i någon utsträckning sedan 2009. Störst har höjningen varit i Ungern där skattesatsen stigit med sju procentenheter.

I Sverige uppgår momsen i normalfallet till 25 procent. Bland EU-länderna är det endast Ungern som tillämpar en högre skattesats. Efter finanskrisen 2009 höjdes skattesatserna på flera håll i EU. Under de senaste åren har dock förändringarna varit mindre.

rekland och Spanien har genomfört relativt stora momshöjningar. Sverige tillhör de länder som endast gjort förändringar i de reducerade momssatserna under dessa år.

Förutom att specificera ramar för skattesatserna anger EU:s regelverk också vilka transaktioner som ska vara undantagna från moms. Det handlar bland annat om sjukvård, tandvård, utbildning, finansiella tjänster och försäkringar. Det är alltså långt ifrån allt som är momsbelagt inom EU. Företag som är verksamma inom sådana områden har som regel inte rätt att dra av moms på sina kostnader utan för dessa blir momsen en kostnad som om de vore slutkonsumenter. Man brukar då tala om dold moms. I sådana fall blir det dyrare att köpa in tjänster från andra företag vilket kan leda till minskad specialisering i företagen.  

För svensk del innebär alla undantag och reduktioner att vi endast beskattar 52 procent av det som teoretiskt sett skulle kunna beskattas. Detta är något lägre än EU-genomsnittets 56 procent och visar att det finns betydande utrymme att bredda skattebasen. En bred skattebas för momsen kan bidra till att skapa enkelhet i systemet och också möjliggöra en lägre skattesats utan att skatteintäkterna behöver falla.

Teoretisk och faktisk skattebas

Procent

SverigeEU-28
Teoretisk skattebas100,0100,0
- Undantagna transaktioner38,334,9
- Reducerade skattesatser8,110,0
= Faktisk skattebas som andel av teoretisk53,755,2
Källa: CASE (2018), "Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report"
Uppskattningarna i tabellen avser år 2016.

En annan viktig aspekt av momsen är hur mycket som faktiskt betalas in i förhållande till hur stora inbetalningar skulle ha varit om inget bortfall fanns. Detta bortfall, eller momsfel, kan bero på skattesmitning, men också till exempel på att företag går i konkurs och på laglig skatteplanering.  Även om beräkningar av momsfelet är svåra att göra och behäftade med stora osäkerheter ger de ändå en indikation om hur effektivt momssystemet är i olika länder.

Enligt beräkningar från Center for Social and Economic Research, CASE, uppgick momsfelet i EU till 12,3 procent år 2016. Sverige var det land som efter Luxemburg hade det minsta momsfelet, endast 1,1 procent. Det betyder att Sveriges momssystem är mycket effektivt jämfört med andra EU-länder. Trots att momsfelet var relativt litet i procent räknat, handlar det ändå om stora belopp: 4,4 miljarder kronor år 2016.