Sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt i en viss åldersgrupp. Den påverkas av hur väl arbetsmarknaden fungerar och hur starkt konjunkturläget är. Sysselsättningsgraden skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper och är högst för personer mellan 35-44 år.

Sysselsättningen är hög i Sverige. Detta avspeglas också i sysselsättningsgraden som ligger på 81 procent för gruppen 20-64 år. Efter 55 år lämnar en mindre del av befolkningen arbetsmarknaden och efter 65 år går många i pension. Sysselsättningsgraden i gruppen 65-74 år ligger på cirka 16 procent. Sysselsättningsgraden är också lägre för gruppen 15-24 år eftersom många unga är heltidsstuderande.

Mellan 2006 och 2016 har sysselsättningsgraden ökat i alla åldersgrupper. Störst ökning kan ses bland personer mellan 65-74 år. Sysselsättningsgraden i det äldre åldersintervallet har ökat från 10,1 procent år 2006 till 15,8 procent år 2016.

Mellan 2008 och 2009 minskade sysselsättningsgraden för alla grupper förutom den äldre åldersgruppen, 65-74 år, i och med finanskrisen. Störst var minskningen bland ungdomar mellan 15 och 24 år. Sysselsättningsgraden bland ungdomar minskade med fyra procentenheter men har återhämtat sig sen dess.

Sysselsättningsgraden påverkas av bland annat konjunkturen och hur väl arbetsmarknaden fungerar, men också demografiska förändringar kan ge effekter på den totala sysselsättningsgraden. Om en större andel av befolkningen är under 25 år eller över 65 år så minskar sysselsättningsgraden för hela gruppen 15-74 år. På samma sätt ökar den om gruppen 35-54 år växer snabbare än andra ålderskategorier.