Reallöneutveckling - internationellt

Finans- och eurokrisen gjorde att reallöneutvecklingen i EU drabbades av ett ordentligt avbräck. Sedan 2014 har dock trenden pekat uppåt igen. Mellan 2010 och 2018 har reallöneutvecklingen i Sverige varit högre än i de flesta jämförbara EU-länder. 

Löneökningar kan antingen uttryckas i nominella eller reala termer. Den nominella ökningen mäter förändringen rakt av. Om medellönen stiger från 10 000 kronor till 10 500 kronor året därpå, uppgår den nominella ökningen till 5 procent. Om inflationen samtidigt är 2 procent drar man bort detta från den nominella ökningen för att få fram reallöneutvecklingen – i detta exempel 3 procent. För en privatperson är reallöneutvecklingen mer betydelsefull än den nominella eftersom den ger en bättre bild av hur köpkraften påverkas.

Sverige har sedan mitten av 1990-talet haft höga reallöneökningar. Det finns flera förklaringar till detta. Bland annat att vi fått ner inflationen, som under 1970- och 80-talen ofta var mycket hög. En självständig Riksbank med ett tydligt inflationsmål har självfallet spelat stor roll i detta sammanhang, samt en bättre fungerande lönebildning som inte bidragit till att driva upp inflationen.

Även internationellt sett har reallöneutvecklingen varit god i Sverige – också efter finanskrisen. Jämför man data från Eurostat från 2010 och framåt har reallönerna ökat mer i Sverige än i EU som helhet. Den årliga ökningstakten har uppgått till 1,3 procent. Det är främst länder i Östeuropa som har uppvisat högre ökningstakter. Bland de rikare EU-länderna toppar Sverige listan.

Att reallönerna ökar är långt ifrån en självklarhet. Flera länder i EU har under denna period haft sjunkande reallöner. Störst har nedgången varit i Grekland där reallönerna minskat med i genomsnitt drygt tre procent om året under perioden 2010-2018.