Flyktinginvandring - internationellt

217 405 ansökningar om asyl beviljades i EU under 2018. Det är en minskning med nära 50 procent jämfört med föregående år. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Österrike högst. Sverige är bland de länder som beviljar flest asylansökningar men har liksom många andra länder stramat åt flyktingpolitiken under senare år.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer sammanlagt 217 405 asylansökningar under 2018. 29 procent av dessa utgjordes av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var flyktingar från Afghanistan och Irak.

Tyskland svarade för flest beviljade ansökningar och stod för omkring 35 procent av samtliga positiva asylbesked i EU. I förhållande till folkmängden var det dock Österrike som beviljade flest med 17 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet som uppgick till 4,2.

Inom EU beviljades ungefär hälften så många asylansökningar under 2018 som året dessförinnan. För Sveriges del var minskningen något större, nära 60 procent. Under 2018 beviljades totalt 10 640 ansökningar i Sverige. Räknat som antal per 10 000 invånare uppgick siffran till 10,5.

Efter det kraftigt ökande antalet asylsökningar under 2015 har många europeiska länder, inklusive Sverige, stramat åt sin flyktingpolitik. Du kan läsa mer om flyktinginvandringen till Sverige här.