Förtidspensionerade

312 977Antal personer
2017
Förtidspension är egentligen en term som inte används längre. Sedan 2003 heter det istället sjuk- eller aktivitetsersättning. De senaste åren har antalet personer i dessa system minskat betydligt.

Förtidspensionssystemet var under 1990-talet en integrerad del av ålderspensionssystemet. Under 1980-talet ökade kostnaderna för förtidspensionerna kraftigt bland annat beroende på att de så kallade 58,3-pensionerna blev mer vanliga. De gick ut på att arbetsgivarna kunde säga upp äldre arbetskraft som efter uppsägningen först kunde gå på arbetslöshetsersättning under 450 dagar och därefter beviljas förtidspension vid 60 års ålder. Man kan alltså säga att förtidspensionerna blev en del av arbetsmarknadspolitiken. År 1991 togs denna möjlighet bort.

År 2003 blev förtidspensionen en del av sjukförsäkringen och bytte namn till sjukersättning och aktivitetsersättning. Personer mellan 30-64 år som troligen aldrig kommer kunna arbeta får sjukersättning, medan aktivitetsersättning ges till personer mellan 19-29 år som troligen inte kommer kunna arbeta heltid på minst ett år. Trots att reglerna har ändrats så används benämningen 'förtidspension' fortfarande relativt ofta trots att man alltså avser den nya sjuk- respektive aktivitetsersättningen.

Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning ökade länge trendmässigt i Sverige. När antalet steg som kraftigast ökade också kritiken mot systemet. År 2005 kritiserade till exempel Riksrevisionen hanteringen av förtidspensionärerna i en rapport. Bland annat menade man att det saknades mål för hur fler skulle kunna återvända till arbetslivet.

På senare år har denna utveckling dock brutits då inflödet till ersättningsformen minskar och utflödet ökar. Mellan 2005 och 2014 minskade antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning med över 200 000. Idag är det omkring 313 000 individer som har ersättningsformen.