Arbetslöshet - internationellt

Under 2000-talet har arbetslösheten i Sverige generellt sett legat under genomsnittet i EU. De senaste åren har dock arbetslösheten fallit snabbare i EU än i Sverige och vi ligger nu en bit över snittet. Bland EU-länderna har Tjeckien lägst arbetslöshet medan Grekland har högst. Arbetslösheten i USA är klart lägre än i EU.

Diagrammet visar andelen arbetslösa av arbetskraften mellan 15-74 år. Inom EU varierar arbetslösheten kraftigt, från Grekland med en arbetslöshet på drygt 16 procent till Tjeckien med en arbetslöshet på omkring 2 procent.   

Studerar man utvecklingen över tid ser man finanskrisen 2008-2009 tydligt i statistiken. Den finansiella krisen orsakade en djup nedgång i efterfrågan vilket bidrog till att även arbetslösheten steg brant under perioden. Mot slutet av 2009 avtog ökningen och vändes istället till en nedgång på vissa håll, bland annat i USA och Japan. I EU fick krisen dock en fortsättning då ett antal euroländer vid denna tidpunkt drabbades av mycket stora statsfinansiella problem. Skuldkrisen blev ett sänke för hela EU och var en starkt bidragande faktor till att lågkonjunkturen fick ett förlängt förlopp även i Sverige.

Ungdomsarbetslösheten har under perioden följt en likartad utveckling som arbetslösheten totalt sett, men på en högre nivå.