Arbetsgivaravgift

31,42 procent
2023

Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet.

Arbetsgivaravgiften infördes i Sverige år 1960 och uppgick inledningsvis endast till några få procent. Därefter höjdes den successivt och har sedan slutet av 1970-talet överstigit 30 procent. Som högst var den i början av 1990-talet då skattesatsen närmade sig 40 procent.

Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse då den tillsammans med lönen och de avtalade sociala avgifterna avgör hur höga anställningskostnaderna blir. Den är också viktig för statsfinanserna då den genererar över en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter. Trots dess stora betydelse är kunskapen om arbetsgivaravgiften inte särskild god bland allmänheten. En trolig förklaring till detta är att den sällan redovisas på lönebesked.

Genom åren har det funnits flera olika nedsättningar av arbetsgivaravgiften. Under 2020 gjordes till exempel en tillfällig nedsättning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Den innebar att alla arbetsgivare kunde begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som gjordes under 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att man endast betalar ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För den del av ersättningen som överstiger 25 000 kronor betalas arbetsgivaravgift på vanligt sätt.

Det har funnits många nedsättningar som riktats speciellt mot ungdomar och äldre. Till exempel införde alliansregeringen en nedsättning för ungdomar 2007. Denna fanns sedan kvar i lite olika utformningar fram till juni 2016 då den avskaffades av S-MP-regeringen. 2019 återkom ett nytt system som innebar att arbetsgivaravgiften sattes ner till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Detta gäller även år 2023 för anställda födda mellan 2005 och 2007.

Även arbetsgivaravgiften för äldre har varierat genom åren. Den senaste förändringen gjordes den 1 juli 2019 då den särskilda löneskatten för äldre slopades. Detta innebar att arbetsgivaravgiften sänktes med 6,15 procentenheter till 10,21 procent (se tabell nedan för mer information).

Den senaste förändringen av normalskattesatsen genomfördes 2009 då arbetsgivaravgiften sänktes med en procentenhet till 31,42 procent – en nivå som även gäller för 2023.

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna för 2023 uppgår i normalfallet till 28,97 procent. Även här finns dock nedsättningar för äldre och på grund av coronakrisen.

Arbetsgivar- och egenavgifter 2023

Procent

ArbetsgivaravgiftEgenavgift
Födda 1937 eller tidigare0,000,00
Födda 1938-195610,2110,21
Födda 2005-2007*10,2128,97
Alla övriga**31,4228,97
LADDA NER
Källa: Skatteverket
* Gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. På lönedelar över detta betalas full arbetsgivaravgift. ** För enmansföretag som anställer sin första medarbetare är arbetsgivaravgiften tillfälligt nedsatt (Växa-stödet). Arbetsgivaravgiften kan också bli nedsatt inom stödområde A i norra Sverige. Se skatteverket.se för mer information.

Arbetsgivaravgiften består av sju delavgifter. Den enskilt största av dessa är den så kallade allmänna löneavgiften. Denna är inte kopplad till vare sig socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är egentligen en helt vanlig skatt. Genom att klicka på det mindre diagrammet högst upp kan du ta del av hur de olika delavgifterna har förändrats över tid.