Utbildning och forskning

  

 • Hur hög är utbildningsnivån i Sverige?

  Utbildningsnivån hos en befolkning används ofta som mått på ett lands humankapital, det vill säga ett mått på befolkningens och arbetskraftens samlade kunskaper och färdigheter. 1970 hade bara en tredjedel av svenskarna gymnasie- eller högskoleutbildning. Nära 50 år senare, 2017, hade 83 procent av svenskarna mellan 25-64 år minst en gymnasieutbildning. Det är något högre än snittet i OECD som ligger på 79 procent. Tittar man på gruppen högskole- eller universitetsutbildade för sig, ligger Sverige även här över snittet för OECD. Drygt 40 procent av svenskarna har en högskole- eller universitetsutbildning. Det är en något högre andel än i Danmark men också något lägre än andelen i våra andra grannländer - Norge och Finland. Du kan läsa mer om utbildningsnivån i Sverige och andra länder här.

  Senast uppdaterad: 2019-04-23
 • Hur mycket av Sveriges forskning finansieras av näringslivet?

  Totalt sett står näringslivet för ungefär 70 procent av finansieringen av forskning och utveckling, FoU, i Sverige. Resterande del finansieras främst av staten. En mindre del kommer också från utlandet eller icke-vinstdrivande institutioner. Totalt sett investerar Sverige omkring motsvarande 3,5 procent av vår BNP på FoU varje år. Du kan läs mer om FoU i Sverige här. 

  Senast uppdaterad: 2019-04-23
 • Hur väl klarar sig den svenska grundskolan i en internationell jämförelse?

  Var tredje år mäter OECD 15-åringars kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförståelse. PISA, som studien kallas, syftar till att mäta i vilken utsträckning elever, som närmar sig slutet av den obligatoriska utbildningen, är redo att möta framtiden. Sverige har gått från att vara ett av de länder med bäst resultat när mätningarna började år 2000 till att ligga omkring OECD-snittet i senaste mätningen år 2015. Jämfört med förra undersökningen år 2012, i vilken svenska eleverna uppvisade lägst resultat hittills, har resultaten förbättrats något. Du kan läsa mer om resultaten i PISA här.

  Senast uppdaterad: 2019-04-23
 • Vad är det för skillnad på en innovation och ett patent?

  Ett patent är en skyddad idé. När en forskare eller uppfinnare kommer på en ny idé kan hon skydda den genom att söka patent för den. När en idé är patenterad har den en ägare och ingen annan får använda den utan tillstånd från patentinnehavaren.

  En innovation är en idé med en marknadspotential. Det betyder att idén går att utveckla till något som har ett värde för kunder på en marknad. De flesta innovationer är patenterade men alla patent är inte innovationer. Läs mer om patent här.

  Senast uppdaterad: 2019-04-23
 • Varför är utbildning bra för ekonomisk tillväxt?

  Utbildning gör att kunskapsnivån höjs i befolkningen. Ökad kunskap betyder i allmänhet att de som arbetar gör det bättre och mer effektivt. Därmed gör utbildning att fler och bättre varor och tjänster kan produceras.

  Utbildning är viktigt för tillväxt både i utvecklingsländer och industrialiserade länder. I u-länder kan det handla om tillgång till skolor så att större del av befolkningen kan lära sig läsa och skriva medan det i ett i-land kan handla om specialkompetens inom avancerad teknik.

  I ekonomisk teori beskriver man utbildning som att humankapitalet ökar och att detta ger bättre förutsättningar för produktion i ekonomin. Här ses utbildning som en investering i befolkningens humankapital. Du kan läsa mer om utbildningsnivån i Sverige och andra länder här.  

  Senast uppdaterad: 2019-04-23