Växthusgaser

Under år 2022 släppte Sverige ut 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sveriges relativt låga utsläpp beror främst på nästan helt fossilfri elproduktion, där vatten-, kärn-, vindkraft och biobränslen har en avgörande roll.

Enligt preliminära data från Naturvårdsverket var Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2022, en minskning med 5,3 procent från 2021. Betydande bidragsgivare till dessa utsläpp är industrin och inrikes transporter, med utsläpp på cirka 15 respektive 13 miljoner ton. Inom transporter är det särskilt vägtrafiken som dominerar.

Sverige skiljer sig inom el- och värmeproduktion där utsläppen är förhållandevis låga. Tack vare huvudsaklig användning av vatten-, kärn-, och vindkraft samt biobränslen, och en nästan total avsaknad av fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen, håller Sverige låga nivåer.

Globalt är avskogning en viktig faktor för växthusgasutsläpp, men i Sverige fungerar skogsbruket och markanvändningen istället som en kolsänka, vilket bidrar till ett nettoavdrag i landets utsläppsstatistik.

Från 1990 till 2022 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 37 procent. Trots att Sverige gjorde betydande framsteg i att minska sitt oljeberoende under 1970- och 1980-talen, har fortsatt utveckling skett sedan 1990. Det är värt att notera att transportsektorns totala utsläpp (inrikes och utrikes) endast minskat marginellt sedan 1990, även om dess andel av de totala utsläppen ökat på grund av större minskningar i andra sektorer.

Markanvändning och skogsbruk, ofta exkluderade i rapporteringar, har konsekvent visat sig vara en kolsänka sedan 1990, vilket ytterligare bidrar till Sveriges framgång i minskningen av växthusgasutsläpp.

Växthusgaser från transporter

Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp, med vägtrafiken som huvudbidragsgivare. Trots en ökning i trafikvolymen har utsläppen minskat, mycket tack vare ökad användning av förnybara bränslen och mer bränslesnåla fordon. Under det senaste decenniet har utsläppen från inrikes transporter minskat med 29 procent, motsvarande 5,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, med den största procentuella minskningen från bussar.