Svensk export och utsläpp

De varor som exporteras från Sverige skapar utsläpp motsvarande 11 miljoner ton koldioxid per år. En studie visar dock att om samma varor hade tillverkats i andra länder hade utsläppen i stället motsvarat 37 miljoner ton koldioxid. Samma studie visar att Sverige, genom en mer miljövänlig produktion, bidrar till att de globala utsläppen blir 26 miljoner ton koldioxid lägre än vad de annars hade varit. 

Varje år omsätter de svenska industriföretagen omkring 2 000 miljarder kronor och av dessa skapas drygt 70 procent genom export. En viktig fråga är hur denna export bidrar till de globala utsläppen av växthusgaser. Koldioxid är den viktigaste växthusgasen, men inte den enda. Det finns också andra växthusgaser. När utsläppen av växthusgaser mäts brukar det anges som koldioxidekvivalenter, eller på enklare svenska hur mycket utsläppen motsvarar om alla utsläppen hade varit koldioxid.

I en studie studeras klimatbidraget från Sveriges exporterande företag, bransch för bransch. Dessutom studeras hur mycket utsläpp som sker i motsvarande industrier i andra delar av världen. Resultaten visar att industriföretagen i Sverige totalt skapar utsläpp motsvarande 17 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Av detta skapas 11 miljoner ton genom exporten.

Svensk industri är mer klimatsmart

Om den tillverkning som går till export från Sverige skulle ha skett i andra länder skulle utsläppen varit klart högre – motsvarande 37 miljoner ton koldioxid per år. Industrins export från Sverige skapar därmed mindre än en tredjedel av utsläppen som skulle ha skapats om tillverkningen skedde i andra länder.

En anledning är att det svenska elsystemet nästan är fossilfritt redan nu. Eftersom industrin i Sverige har så pass lite utsläpp kopplad till elen, blir utsläppen nära 12 miljoner ton koldioxid lägre än om tillverkningen hade skett i andra delar av världen – där elproduktionen leder till större utsläpp av växthusgaser. En utbyggnad av fossilfri elproduktion har skett under senare tid och delar av denna el går till export – vilket leder till att ytterligare nära 5 miljoner ton koldioxidutsläpp i andra länder trängs ut. Sveriges elproduktion domineras idag av fossilfri vattenkraft och kärnkraft vilket gör att vi är ett av de länder som har lägst andel fossila bränslen i vår elmix.

Dessutom är de processtekniker som används i svensk industri ovanligt effektiva. Kontinuerliga investeringar i processförbättringar och användning av klimateffektiva råvaror har lett till att utsläppen begränsats. Klimatnyttan av att processerna för tillverkning är effektiva i Sverige, leder till att exporten bidrar med drygt 5 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp än om produktionen hade skett i omvärlden.

Till sist använder svensk industri hållbar bioenergi i stor skala – en ytterligare faktor som minskar användning av fossila bränslen. Effekten är att nära 4 miljoner ton koldioxidutsläpp trängs ut, framför allt inom pappers- och massatillverkning, jämfört med tillverkning i andra länder.

Netto minus 26 miljoner ton koldioxidutsläpp

Totalt leder Sveriges produktion av exportvaror, inklusive exporten av miljövänlig el, till att de globala utsläppen av växthusgaser minskar med 26 miljoner ton varje år, jämfört med om tillverkningen av samma varor hade skett i omvärlden.

Det finns dock potential för miljönyttan av svensk export att växa ännu mer. År 2040 kan svensk industris export bidra med att de globala utsläppen minskar med motsvarande mellan 52 och 65 miljoner ton koldioxid per år. Det förutsätter emellertid att de pågående processerna med hållbar omställning av svenska industrier fortsätter, enligt de färdplaner och uttalade strategier som finns. Det förutsätter också att Sverige får en utveckling där miljömässigt hållbar tillverkning går hand i hand med att den svenska industrin växer.

I Sverige utvecklas för närvarande lösningar för tillverkningsindustrin som betydligt sänker nivån av utsläpp, i bland annat stål och pappersindustrin. Läs mer om dessa processer här.

Den mest uppenbara miljönyttan som skapas av svensk export är betydligt lägre utsläpp än om tillverkningen hade skett i andra delar av världen. Men det finns också en indirekt effekt, av att de innovationer med smart produktion som utvecklas i Sverige gradvis sprider sig till omvärlden.

Eftersom Sverige är en relativt liten ekonomi, som ligger i framkant av utvecklingen av hållbara industrilösningar, kan innovationer från svensk industri bidra till en global systemomställning mot fossilfri tillverkning.