Klimatsmart produktion

En jämförelse av svenska exportföretag med motsvarande företag i omvärlden visar på stora skillnader i utsläpp av växthusgaser. Det beror på att Sverige har en nästan fossilfri elproduktion, klart högre användning av biobränslen och klimatsmart användning av råvaror. Dessutom är många svenska produkter ovanligt energisnåla och resurseffektiva.

De svenska industriföretagens export bidrar, enligt en studie, med utsläpp av växthusgaser motsvarande 11 miljoner ton koldioxid årligen. Men om samma tillverkning hade skett i andra länder skulle utsläppen ha motsvarat 37 miljoner ton koldioxid. Här kan du läsa om hur svensk export därmed bidrar till att minska de globala utsläppen med 26 miljoner ton koldioxid årligen, jämfört med om tillverkningen hade skett i andra länder.

Industrins el och bränslen har lägre utsläpp än omvärlden

Flera faktorer samverkar till att göra svensk produktion ovanligt klimatsmart. Till att börja med är det svenska elsystemet nästan fossilfritt. Endast en procent av Sveriges elproduktion sker med fossila bränslen vilket är betydligt lägre än de flesta andra länder. Medan det är en ambition i många andra länder att under kommande årtionden ställa om till ett fossilfritt system för elproduktion, har Sverige i princip redan lyckats med det.

Elen som används till produktion av varor i Sverige bidrar därmed med betydligt mindre utsläpp av växthusgaser, jämfört med den el som fabriker i andra länder använder sig utav. Industriföretag förbrukar också själva bränslen, för att producera egen el och värme. Nästan 70 procent av de bränslen som används i svensk industri är förnybara, framför allt biobränslen som uppstår som biprodukter från pappers- och massaindustrin. Som jämförelse är motsvarande andel för samtliga EU-länder bara 13 procent.

Klimatnytta genom smart produktion

En annan faktor är att svenska industriföretag har genomfört kontinuerliga investeringar i att optimera processer för tillverkning, så att utsläppen minskar. En studie visar att svensk industri är ungefär en femtedel mer effektiv i att undvika utsläpp av koldioxid, jämfört med det globala snittet. Detta gäller för en mängd olika industrier, till exempel raffinaderier, cementproduktion, ståltillverkning och gruvverksamhet.

Utsläppen från utvinning av råvaror står typiskt för en liten del av de totala utsläppen. Men även här ligger Sverige lite före omvärlden. Råvaror från svensk skogsindustri bidrar till upptag av koldioxid, och bearbetning av svensk järnmalm leder till lägre utsläpp jämfört med i omvärlden. Dessutom gör den magnetitbaserade järnmalmen i Sverige att de pellets som framställs släpper ut ungefär en åttondel så mycket koldioxid som det vanligaste alternativet (sinter med schaktugn).

Som visas i figuren ovan bidrar Sveriges miljövänliga produktion av el, till att utsläppen av koldioxid minskar med 97 procent, jämfört med tillverkning i omvärlden. Mer effektiva processer för tillverkning leder till en besparing av koldioxidutsläpp på 22 procent, i svenska fabriker. Svensk industris bränsleanvändning bidrar med 59 procent lägre utsläpp jämfört med industrier i omvärlden, tack vare användning av biobränslen.

Svenska produkter är både energieffektiva och resurseffektiva

Det är också viktigt att se på den miljöeffekt som produkter skapar under sin livscykel. Energieffektivitet handlar om hur mycket energi som förbrukas när en produkt används. I flera branscher finns det exempel på att svenska produkter är ovanligt energieffektiva. De lastbilar som tillverkas av Scania har till exempel flera gånger vunnit utmärkelsen ”Green Truck Award”, eftersom de lastbilar som tillverkas av det svenska företaget har låg bränsleförbrukning – vilket leder till lägre utsläpp av växthusgaser. 2021 vann Scania detta pris för det femte året i rad.

Resurseffektivitet handlar om hur mycket material som används. Svenska företag är ofta fokuserade på högkvalitativa material, och en fördel med dessa är att mindre räcker långt. Till exempel tillverkas höghållfasta stålprodukter i Sverige, vilka har betydligt längre typisk livslängd jämfört med mindre kvalitativa stålprodukter. Det blir lägre miljöpåverkan när kvalitetsmaterial med lång livslängd tillverkas i Sverige, jämfört med alternativet att material med lägre kvalitet tillverkas i omvärlden – eftersom det som håller längre leder till mindre resursförbrukning. Ett annat exempel på resurseffektivitet är att olika material biobaserade material skapas från svensk skogsindustri, som alternativ till produkter från andra delar av världen som medför större klimatpåverkan.

På flera plan ligger den svenska industrin redan i framkant i klimatsmart tillverkning. Sverige är en relativt liten ekonomi och står för en liten del av de globala utsläppen. Men om de smarta lösningarna från Sverige sprider sig internationellt, kan de bidra till en global systemomställning mot fossilfri tillverkning.