Handel och miljön

Handeln spelar en viktig roll för spridningen av miljövänliga tekniker och processer, så att de bästa lösningarna når ut till fler länder. Det finns stor potential i att främja handeln med miljörelaterade tjänster, men det krävs att handelshindren som idag finns minskar. De länder som är öppna för import och export av tjänster lyckas också bättre med energieffektivitet och har lägre utsläpp av koldioxid i relation till nivån av ekonomisk produktion.

Handeln främjar spridning av miljövänlig teknik

En stor framtidsutmaning är hur människans inverkan på miljön kan begränsas, samtidigt som välståndet ökar. I enlighet med teorin om miljökuznetskurvan, som du kan läsa mer om här[NS1] , satsar länder som går mot ökat välstånd mer på miljövänlig teknik. Vilket gör det möjligt att ekonomin växer samtidigt som miljöpåverkan begränsas. Detta är i linje med teknikeffekten av ökad handel, som du kan läsa mera om här[NS2] . Forskaren David Stern har publicerat en studie om huruvida teorin om miljökuznetskurvan stämmer, baserat på en genomgång av forskningslitteraturen. Det finns stöd för att miljöpåverkan i form av till exempel utsläpp av svaveldioxid och koldioxidutsläpp sker enligt detta mönster, då utsläppen faktiskt minskar i takt med att länder blir rikare och kan satsa mer på effektiva tekniker som sänker miljöpåverkan. Samtidigt sker också utvecklingen på global nivå, och miljövänliga teknologier som utvecklats i världens teknologiskt mest utvecklade länder sprider sig gradvis till andra delar av världen.

Spridning av miljövänliga tekniker och processer

WIPO (World Intellectual Property Organization), är en internationell organisation som främjar skyddet för immateriella värden - så att till exempel ett patent som utvecklats av ett företag i Sverige inte plagieras av ett företag i annat land. Organisationen lyfter fram att tekniska lösningar spelar en stor roll för möjligheten att skifta mot mer miljömässigt  hållbara ekonomier. Många tekniska lösningar utvecklas runtom i världen för till exempel förnyelsebar energiproduktion, för att minska energiförbrukningen, eller för att minska miljöpåverkan inom transporter, jordbruk och skogsnäring. Det globala skyddet för immaterialrätt spelar en viktig roll för dessa teknologier, eftersom de ekonomiska drivkrafterna till att ta fram och sprida miljövänlig teknologi undermineras om immaterialrätten inte respekteras. WIPO har utvecklat den interaktiva marknadsplatsen WIPO Green, där företag som erbjuder miljörelaterade tekniker och tjänster kan komma i kontakt med de som efterfrågar dessa. Bland annat driver WIPO Green en accelerator projekt i Sydamerika, där konsulter bidrar med kunskaper om hur jordbruket kan ske på så vis att jordbruksmarken och regnskogen bevaras.

Om handelshindren minskar, kommer miljöteknik och miljötjänster spridas mellan länder i högre grad

Den internationella samarbetsorganisationen OECD har i en studie lyft fram betydelsen av miljörelaterade tjänster. Till exempel kan det handla om att företag från ett land bygger upp anläggning för rening av vatten, eller anläggning för produktion av miljövänlig energi, i ett annat land. Därmed kan företag i länder som ligger före i arbetet med utveckling av miljövänliga lösningar bidra till konstruktiv förändring i andra delar av världen. En utmaning för handelspolitiken är att ta bort de handelshinder som gör att denna form av satsningar blir onödigt komplicerade och dyra att genomföra. Om handelshindren minskar förväntas kostnaden för att genomföra satsningar som skyddar miljön att minska, så att det till exempel blir en lägre prislapp på byggandet av anläggningar för att producera förnyelsebar energi.

Även tidigare har OECD i en studie lyft fram att miljörelaterade tjänster hämmas av handelshinder. En fördel med minskade handelshinder är att det gör att företag med specialistkompetenser i viktiga miljöfrågor kan bygga upp en ökad internationell närvaro. Detta leder till att företagen kan växa och få stordriftsfördelar (skalfördelar), så att mer resurser kan investeras i utvecklingen av miljövänliga tekniker och processer.

Liberalisering av tjänstehandeln bidrar till högre energi-effektivitet och minskade utsläpp av koldioxid

Att liberalisering av tjänstehandeln kan vara en viktig mekanism för att sprida miljöinnovationer, är ett perspektiv som får stöd i forskningen. Chuanwang Sun och medförfattare har i en vetenskaplig studie undersökt utsläppen av koldioxid i 30 länder under perioden 1980–2013. Forskarna finner att öppenhet för tjänstehandel är länkad till högre energi-effektivitet och högre koldioxidutsläpp-effektivitet (hur mycket koldioxid som släpps ut jämfört med det ekonomiska värdet som produceras). Det vill säga, de länder som är mer öppna för import och export av tjänster över gränserna är de som lyckas bättre med miljöarbetet. Denna effekt visar sig dessutom ha ökat över tid. En slutsats från studien är att om hindren för tjänstehandel över gränserna minskar, kan miljövänliga lösningar sprida sig snabbare mellan länder. Särskilt miljöarbetet i utvecklingsländerna kan därmed stärkas.


 [NS1]Länk till miljökuznetskurvan

 [NS2]Länk till Internationell handel påverkar miljön genom tre olika mekanismer