Handel och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att material i ökad utsträckning ska repareras, uppgraderas eller återtillverkas. I likhet med annan handel finns det skalfördelar, så att processen blir mer effektiv om företagen i ett visst land blir specialiserade på att uppgradera eller återtillverka en viss produkt eller ett visst material. Handelsavtal och internationella standarder för återvinning behöver utvecklas, så att cirkulär handel främjas mellan länder.

 

I samband med att det blir fler människor i världen och levnadsstandarden ökar för den genomsnittliga personen, skapas behov av att skifta mot en ökad cirkulär världsekonomi. Med cirkulär ekonomi menas ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och minimerar avfallsgenereringen. Du kan läsa mer om cirkulär ekonomi här. Visionen om en cirkulär ekonomi kan dock inte uppnås i ett enskilt land, tvärtom är det viktigt att det blir en del av den globala handeln.

Skalfördelar med cirkulär handel

Under 2021 publicerade internationella handelskammaren ICC en rapport om den roll som handeln kan spela i en ökad cirkulär ekonomi. Varor och tjänster korsar redan gränserna i hög omfattning och det är viktigt att processen med att reparera, uppgradera eller återtillverka material/varor också sker som en del av det globala ekonomiska utbytet. Det är därför enligt rapporten nödvändigt att regler för till exempel återvinning inte bara utformas utifrån enskilda länders förutsättningar, utan också utifrån en förståelse om att produkter ofta har en global livscykel, från tillverkning till återvinning.

Det finns skalfördelar (stordriftsfördelar) med att en form av vidareförädling fokuseras till ett visst land. Skalfördel är ett begrepp som beskriver hur ett företags kostnader minskar när fler varor produceras. Att dra nytta av skalfördelar är viktigt även för de företag som reparerar, uppgraderar eller åter tillverkar material och varor. För att världsekonomin ska övergå mot en mer cirkulär ekonomisk modell, krävs ökad handel med material/varor som använts en gång och som kan vidareförädlas genom att till exempel uppgraderas för att sedan återanvändas. Samtidigt är det viktigt att de länder som ingår i handeln med använda produkter och material ställer höga miljökrav, så att återvinning och vidareförädling sker på ett ansvarsfullt vis.

Mer kunskap och ökad standardisering behövs

Under 2021 publicerade forskarna Jack Barrie och Patrick Schröder den första systematiska forskningsgenomgången av kopplingen mellan internationell handel och övergången mot en ökad cirkulär ekonomi. Du kan läsa studien här. En slutsats som forskarna når är att det idag finns en avsaknad av kunskap om hur handelsmönstren i världen ska kombineras med kraven på en ökad cirkulär användning. Vid sidan av ökad kunskap finns behov av en större nivå av global standardisering, så att världens länder kan utgå från mer likartade definitioner och krav på material och återvinning.

Handelsavtal behöver utformas för att uppmuntra cirkulär ekonomi

Under 2020 publicerade den internationella samarbetsorganisationen OECD en rapport om hur ett skifte mot en cirkulär ekonomi kunde bli en del av den globala handeln. Ett perspektiv i rapporten är att den globala användningen av material förväntas fördubblas fram tills 2060, vilket innebär ett behov av skifte mot en cirkulär ekonomisk modell. Det finns idag en rad handelshinder som gör att det kan vara svårt att sälja produkter för andrahandsmarknad eller återvinning i annat land. Handelsavtal behöver utformas så att de framöver uppmuntrar till ökad global omställning till en cirkulär ekonomi.