E-handeln och miljön

E-handeln växer, och är särskilt populär bland de unga. E-handeln är betydelsefull för företagen i utvecklingsländerna, och spelar därmed en viktig roll för den globala ekonomiska utvecklingen. En miljöfördel är att e-handel mellan konsumenter leder till att varor i större utsträckning kan återanvändas. Samtidigt finns också utmaningar med att utveckla e-handeln, så att färre varur returneras. Lösningar som avatarer som prövar kläder digitalt kan leda till att färre varor som köps via e-handeln returneras, vilket medför minskade transporter och därmed lägre miljöpåverkan.

 

E-handel har vuxit i betydelse över tid

En av de långsiktiga trenderna i handeln är att det blir allt vanligare att köpa varor på internet, med hemleverans. Innan internet var vanligt, fanns det företag som skickade hem kataloger, med olika varor för hembeställning. Sedan1990-talet har allt fler hushåll fått internet, och gradvis bättre uppkoppling. Samtidigt har också utbudet av varor och tjänster som går att beställa på internet ökat betydligt. Under 2021 lyfte Statistiska centralbyrån (SCB) i en studie fram att drygt sju av tio personer i Sverige handlar varor och tjänster över internet. Fem år tidigare hade det varit ungefär sex av tio som köpte varor och tjänster över internet, så det finns en trendmässig ökning av e-handeln.

Kläder, läkemedel och inredningsartiklar shoppas ofta online

Det är till exempel vanligt med att handla kläder, läkemedel, skönhetsprodukter, inredningsartiklar och sportartiklar från e-handeln. En annan form av e-handel är att via applikationer beställa hem mat eller livsmedel. Det finns också både hemsidor och applikationer, genom vilka man kan beställa hem tjänster – till exempel reparationer i hemmet. Det är särskilt de som är yngre som handlar online, visar studien från SCB. Bland de som är i åldrarna 25 till 34 år, och 35 till 44 år, använde sig nio av tio av e-handeln under 2021. Det kan jämföras med drygt tre av tio personer mellan åldrarna 75 och 85 år. Att yngre i större utsträckning handlar online, är en indikation på att e-handeln kommer att växa i betydelse framöver. Det är inte bara konsumenter som förlitar sig på e-handel. Även företagen själva använder i ökad utsträckning digitala kanaler för att handla med varandra.

Särskilt utvecklingsländerna kan få ett lyft tack vare e-handel

E-handeln spelar en viktig roll för ekonomisk aktivitet runtom i världen. Det ger konsumenter bättre möjligheter att köpa varor och tjänster direkt från företagen som erbjuder dem, med färre mellanhänder. Handeln som är online gör dessutom att mindre företag lättare får möjlighet att marknadsföra sina varor, även till omvärlden. Världshandelsorganisationen WTO lyfter fram att särskilt utvecklingsländerna kan få ett lyft i ekonomin genom att främja e-handeln. Anledningen är att handeln online leder till att det blir enklare och billigare att både sälja och köpa varor och tjänster – att barriärerna sänks gynnar särskilt företagen i utvecklingsländerna. E-handeln leder även till att mindre företag som till exempel finns i glesbefolkade svenska kommuner kan nå ut till en större marknad.

E-handeln och miljön

Sett ur miljöperspektiv finns både möjligheter och utmaningar med e-handeln. En möjlighet är att e-handeln delvis går ut på att konsumenter själva lägger ut det som de inte längre har användning för – till exempel kläder, verktyg, cyklar – på olika sajter, eller säljer dem via sociala medier och appar. Genom att konsumenter säljer det de själva inte längre har användning för till andra konsumenter, kan varor i ökad utsträckning återanvändas. En viktig del av omställningen till en ökad cirkulär ekonomisk modell är just att varor i ökad utsträckning ska återanvändas. Du kan läsa mer om en cirkulär ekonomisk modell här.

Samtidigt är en utmaning att varor som köps via e-handeln ofta returneras, vilket leder till ökade transporter och miljöpåverkan. Till exempel lyfte SVT i ett reportage från slutet av 2021 fram att 30–40 procent av varor som köps via e-handeln i Sverige returneras, medan det samma gäller för bara 1–2 procent av de varor som köps i butik. Anledningen kan till exempel vara att den som handlar kläder via e-handeln inte kan pröva dem förrän de har levererats, och vid hemleverans finner att kläderna inte riktigt passar. Det finns en möjlighet att utveckla e-handeln, så att mängden varor som returneras kan minska. Svensk Handel har lyft fram flera förslag  på hur returer kan minskas i e-handeln. Ett exempel är digitala verktyg som gör att användarna kan bygga avatarer med deras kroppsform som i digital miljö testar på kläderna, så att den som shoppar online bättre kan se om kläderna passar i förväg. Ett annat exempel är att företagen i ökad utsträckning informerar konsumenterna om de miljöeffekter som returer för med sig.

Internationellt avtal för att främja e-handeln

I Världhandelsorganisationen WTO pågår förhandlingar om att skapa ett internationellt avtal för att främja e-handeln. Internationella handelskammaren ICC lyfter i en publikation fram att e-handeln spelade en avgörande roll för särskilt många små och medelstora företag under coronaepidemin. Tack vare e-handeln kunde många företag fortsätta handla trots de begränsningar som epidemin medförde. Enligt ICC är det viktigt att länderna inom WTO skapar ett ramverk som underlättar företagens e-handel och på så sätt minskar hindren för e-handeln mellan länder. Samtidigt finns också e-handelsaktörer som inte respekterar regelverken, till exempel genom att sälja miljöfarliga produkter. Det är en utmaning för tullen att identifiera dessa varor, och myndigheterna behöver stärka sitt arbete med att identifiera e-handelssajter som inte följer regelverken. Eftersom e-handeln ofta sker över gränserna behövs ofta gränsöverskridande myndighetssamverkan.

en rapport lyfter Svenskt Näringsliv fram att förhandlingarna om ett e-handelsavtal behöver innehålla regler om dataflöden, tullfrihet för elektroniska transaktioner, att kontrakt kan signeras digitalt, samt regler mot påtvingad överföring av källkod. En särskilt aktuell fråga för näringslivet är regler som garanterar att data kan flyttas över gränserna, och att krav på var data ska lokalisera förbjuds. Det handlar i grunden om att anpassa de internationella handelsreglerna för handel som i ökad utsträckning sker mellan länder digitalt – med såväl varor som tjänster. Genom att förenkla och sänka kostnaden för e-handel, kan särskilt utvecklingsländerna och mindre företag få ökade möjligheter att marknadsföra varor och tjänster. Resultatet blir färre mellanhänder och smidigare flöden.