Växthusgaser från transporter

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

Under de senaste tio åren har utsläppen från inrikes transporter minskat med 19 procent, vilket motsvarar 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Främst är det biltrafiken som minskat sina utsläpp som fallit med 2 200 kiloton. Den största minskningen i procent svarar bussarna för som minskat sina utsläpp med 84 procent koldioxidekvivalenter sedan 2009.

Utsläppen från vägtrafiken har minskat trots att trafiken har ökat. Det beror både på en högre användning och inblandning av förnybara bränslen samt mer bränslesnåla fordon. Idag utgör inrikes transporter en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.