Växthusgaser från transporter

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 93 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 2 procent.

Under de senaste tio åren har utsläppen från inrikes transporter minskat med 21 procent, vilket motsvarar 4 200 ton koldioxidekvivalenter. Främst är det sjöfarten som minskat sina utsläpp som fallit med 40 procent. Den största minskningen i antal ton svarar vägtrafiken för som minskat sina utsläpp med över 4 000 ton koldioxidekvivalenter sedan 2007.

Utsläppen från vägtrafiken har minskat trots att trafiken har ökat. Det beror både på en högre användning och inblandning av förnybara bränslen samt mer bränslesnåla fordon. Idag utgör inrikes transporter en tredjedel av Sveriges totala utsläpp.