Växthusgaser per sektor

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

År 2020 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2019 är det en minskning med 9 procent.

Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut runt 15 miljoner ton vardera.

Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 94 procent under 2020. Utsläppen från inrikes transporter var 9,6 procent lägre under 2020, jämfört med 2019. Du kan läsa mer om utvecklingen här

Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och värmeproduktion är relativt små. Anledningen till detta är att svensk el nästan uteslutande produceras med vattenkraft och kärnkraft. En allt större del produceras också med vindkraft och biobränsle. Även fjärrvärmen är idag nästan helt fri från fossila bränslen. Idag domineras fjärrvärmeproduktionen istället nästan uteslutande av biobränslen, avfall, spillvärme och värmepumpar. I vår omvärld är det däremot mycket vanligt att el- och värmeproduktionen baseras på fossila bränslen

Globalt sett är avskogning en mycket viktig källa till utsläpp av växthusgaser. Skogsavverkning som sker utan en ansvarsfull skogsvård med återplantering, minskar nämligen vegetationens förmåga att absorbera koldioxid. I Sverige förhåller det sig dock tvärtom. I stället för att vara en källa till utsläpp är det svenska skogsbruket och markanvändningen (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken.

Läs mer om de svenska utsläppen av växthusgaser:

Utsläpp av växthusgaser, 1990-2020

Koldioxidutsläpp - historisk utveckling