Växthusgaser per sektor

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

År 2015 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Delar man upp dessa per samhällssektor, finner man att transporter är den största utsläppskällan. Totalt släpper transportsektorn ut 18 miljoner ton.

Däremot är utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och värmeproduktion relativt små. Anledningen till detta är att svensk el nästan uteslutande produceras med vattenkraft och kärnkraft. En allt större del produceras också med vindkraft och biobränsle. Även fjärrvärmen är idag nästan helt fri från fossila bränslen. Idag domineras fjärrvärmeproduktionen istället nästan uteslutande av biobränslen, avfall, spillvärme och värmepumpar. I vår omvärld är det däremot mycket vanligt att el- och värmeproduktionen baseras på fossila bränslen. Därför är också de totala utsläppen av växthusgaser ofta väsentligt högre i andra i-länder.

Globalt sett är avskogning en mycket viktig källa till utsläpp av växthusgaser. Skogsavverkning som sker utan en ansvarsfull skogsvård med återplantering, minskar nämligen vegetationens förmåga att absorbera koldioxid. I Sverige förhåller det sig dock tvärtom. I stället för att vara en källa till utsläpp är det svenska skogsbruket och markanvändningen (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken.

Läs mer om de svenska utsläppen av växthusgaser:

Utsläpp av växthusgaser, 1990-2012

Koldioxidutsläpp - historisk utveckling