Växthusgaser - utveckling per sektor

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 27 procent mellan 1990 och 2018. Utvecklingen skiljer sig dock väsentligt mellan olika sektorer. Minskningen av utsläpp har framförallt skett sedan år 2003 och förklaras dels av en övergång till förnybar energi och energieffektivisering men även en avstannad tillväxt inom industrin.

Totalt har de svenska årliga utsläppen av växthusgaser minskat med drygt 19 miljoner ton sedan 1990. Samtidigt har vår BNP växt med 85 procent under samma tidsperiod. De riktigt stora utsläppsminskningarna i Sverige skedde dock under 1970- och 1980-talet, då vi minskade vårt oljeberoende och istället ställde om till klimatneutral el. Att diagrammet endast visar utvecklingen från och med 1990 beror på att rapporteringen till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) inte pågått längre än så.

Bränslesnålare bilar och en ökad biobränsleanvändning har medfört att utsläppen från transportsektorn minskat något sedan 1990. Däremot har sektorns andel av de totala utsläppen ökat. Detta beror på att andra sektorer minskat sina utsläpp i högre takt.

En sektor som inte alltid rapporteras är utsläppen från markanvändning och skogsbruk. Under hela mätperioden från 1990 har upptagen varit större än utsläppen från denna sektor. Det innebär att markanvändningen och skogsbruket kraftigt bidrar till att minska de totala svenska utsläppen av växthusgaser.