Heltidsarbetande – Internationellt

I Sverige jobbar förhållandevis många av de sysselsatta i åldrarna 15-74 heltid, drygt 68 procent under 2020. Högst andel heltidsarbetande hade Island vars andel motsvarade 75 procent.

Att titta på andelen heltidsarbetande i ett land är ett bra sätt att få en inblick i hur mycket som de sysselsatta faktiskt arbetar. För att definieras som sysselsatt räcker det nämligen att ha arbetat en timme under den vecka som undersökningen genomförts. Under 2020 arbetade drygt 68 procent av de sysselsatta i åldrarna 15-74 heltid i Sverige, motsvarande 40 timmar i veckan. Det är en hög andel jämfört med många av våra grannländer.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även undersöka hur andelen heltidsarbetande förändrats över tid. Där går det se att andelen heltidsarbetande stadigt ökat i Sverige de senaste åren men att siffran sjönk något under 2020. En hög andel heltidsarbetande är positivt för ett land då det kan öka produktionen och på sikt även bidra till tillväxten. De flesta länder har sett en ökad andel heltidsarbetande under de senaste åren. 

Demografiska skillnader mellan länder eller förändrad demografi inom ett land över tid försvårar dock analyserna av andelen heltidsarbetande. Yngre personer har oftare en deltidssysselsättning jämfört med personer som är över 25. Om andelen yngre i befolkningen ökar så kan andelen heltidsarbetande sjunka.