Heltidsarbetande – Internationellt

I Sverige jobbar förhållandevis många av de sysselsatta i åldrarna 15-64 heltid, drygt 70 procent under 2019. Högst andel heltidsarbetande hade Island vars andel motsvarade drygt 75 procent.

Att titta på andelen heltidsarbetande i ett land är ett bra sätt att få en inblick i hur mycket som de sysselsatta faktiskt arbetar. För att definieras som sysselsatt räcker det nämligen att ha arbetat en timme under den vecka som undersökningen genomförts. Under 2019 arbetade drygt 70 procent av de sysselsatta i åldrarna 15-64 heltid i Sverige, motsvarande 40 timmar i veckan. Det är en hög andel jämfört med många av våra grannländer.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även undersöka hur andelen heltidsarbetande förändrats över tid. Där går det se att andelen heltidsarbetande stadigt ökat i Sverige de senaste åren, från drygt 65 procent efter finanskrisen till att nu vara drygt 70 procent. En hög andel heltidsarbetande är positivt för ett land då det kan öka produktionen och på sikt även bidra till tillväxten. De flesta länder har sett en ökad andel heltidsarbetande under de senaste åren. 

Demografiska skillnader mellan länder eller förändrad demografi inom ett land över tid försvårar dock analyserna av andelen heltidsarbetande. Yngre personer har oftare en deltidssysselsättning jämfört med personer som är över 25. Om andelen yngre i befolkningen ökar så kan andelen heltidsarbetande sjunka.