Flyktinginvandring - internationellt

221 025 ansökningar om asyl beviljades i EU under 2019. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Grekland högst. Sverige har tidigare varit bland de länder som beviljar flest asylansökningar men har, liksom många andra länder, stramat åt flyktingpolitiken under senare år.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer sammanlagt 221 025 asylansökningar under 2019. Av dessa utgjordes 27 procent av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var flyktingar från Venezuela och Afghanistan.

Tyskland svarade för flest beviljade ansökningar och stod för nära 32 procent av samtliga positiva asylbesked i EU. I förhållande till folkmängden var det dock Grekland som beviljade flest med 16 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet som uppgick till 4,3.

Inom EU beviljades ungefär lika många asylansökningar under 2019 som året dessförinnan. För Sveriges del minskade antalet med drygt 40 procent. Under 2019 beviljades totalt 6 055 ansökningar i Sverige. Räknat som antal per 10 000 invånare uppgick siffran till 5,9.

Efter det kraftigt ökande antalet asylsökningar under 2015 har många europeiska länder, inklusive Sverige, stramat åt sin flyktingpolitik. Du kan läsa mer om flyktinginvandringen till Sverige här.