Arbetslöshetstider

Omkring en fjärdedel av alla arbetslösa har varit arbetslösa mindre än en månad. Drygt en lika stor andel har varit arbetslösa mer än ett halvår. I åldersgruppen 15-24 år är det endast 10 procent av de arbetslösa som har varit arbetslösa mer än ett halvår medan motsvarande siffra är drygt 40 procent för gruppen 55-74 år.

Det finns flera orsaker till varför det tar tid att hitta ett nytt jobb. För det första så finns det friktioner på arbetsmarknaden, vilket innebär att det inte alltid finns jobb som passar de arbetslösas kompetens. Dessutom tar det tid att söka jobb och att gå på intervjuer. Ungefär en fjärdedel av de arbetslösa har varit arbetslösa mindre än en månad. I tidserien här ovan kan man se att den andelen har minskat från nästan en tredjedel innan finanskrisen. När det finns färre jobb så tar det längre tid att hitta ett jobb. Drygt 33 procent har varit arbetslösa mer än en månad men mindre än sex månader medan nästan en tredjedel är långtidsarbetslösa.

I ett av ovanstående diagram finns en uppdelning av arbetslöshetstider för olika åldersgrupper. Det går snabbast för unga personer att hitta ett jobb. För äldre personer tar det längre tid och längst tid tar det för gruppen 55-74 år. Det kan finnas flera anledningar till detta, men generellt kan man säga att ju mer specifik kompetens man har desto längre tid tar det att hitta ett jobb som passar. Det kan gå ganska fort att hitta exempelvis ett butiksjobb medan det inte alltid finns lediga jobb ute för exempelvis mikrobiologer.

Notera att statistiken mäter hur länge som de arbetslösa vid en given tidpunkt har varit arbetslösa. Att en tredjedel är långtidsarbetslösa betyder alltså inte att var tredje person som blir arbetslös kommer att bli långtidsarbetslös. Eftersom personer som får jobb försvinner ur arbetslöshetsstatistiken blir de med långa perioder överrepresenterade.