Industriproduktionens sammansättning

Under det tredje kvartalet rekylerade produktionen inom industrin kraftigt, efter den tvära inbromsning som skedde under kvartal två. Under det fjärde kvartalet fortsatte återhämtnignen och flera viktiga branscher uppvisade tillväxt på årsbasis.

Sverige har en bred industristruktur. Klassisk processindustri som skogsnäringarna samt kemi- och stålindustrin spelar fortfarande en central roll. Andra viktiga industrisektorer är skogsindustrin och transportmedelsindustrin. Tillverkningsindustrin svarar för nästan 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i bruttonationalprodukten, BNP. Industriproduktionen utgör därmed en mycket viktig del av svensk ekonomi.

Diagrammet ovan visar olika industrisektorers andel av det totala förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin. Några av de viktigaste branscherna finns inom den klassiska basindustrin: stål-, kemi- och skogsindustrierna. Dessa sektorer är dessutom ytterst betydelsefulla för Sveriges export.

En annan stor sektor utgörs av motorfordonsindustrin. Det är också inom denna som produktionen ökat mest under senare år (klicka på det mindre diagrammet för att se utvecklingen över tid). På grund av coronakrisen föll dock produktionen brant i näringslivet under det andra kvartalet 2020. Nedgången i fordonsindustrin var mycket uttalad. Andra sektorer, exempelvis skogsindustrin och kemiindustrin, påverkades inte lika mycket. Under det tredje kvartalet rekylerade produktionen igen, men flera branscher producerar fortfarande mindre än de gjorde under tredje kvartalet av 2019. Exempelvis producerade företagen inom stål- och metallframställning 7 procent mindre under det tredje kvartalet och fordonsindustrin backade med 5 procent, jämfört med samma period föregående år. Under det fjärde kvartalet vände sifforna för dessa branscher återigen till plus, 

En viktig aspekt att hålla i minnet är att det många gånger kan vara svårt att avgöra vad som ska anses vara varuproduktion och vad som är tjänsteproduktion. Produkter och företag förändras över tid. Före 2015 räknades till exempel Ericsson AB som ett renodlat industriföretag i statistiken, medan det idag istället betraktas som ett i huvudsak tjänsteproducerande företag.