Ekonomifakta

Eftertraktade jobb i RUT-branschen

Publicerad: 2018-03-20

Nu har det gått sex år sedan Reinfeldts uttalande om att arbetslösheten var mycket låg bland etniska födda svenskar mitt i livet. För inrikes födda, som han syftade på, har arbetslösheten stadigt gått ned sedan dess. För utrikes födda med kort utbildning är dock utvecklingen en annan. Det saknas fortfarande enkla jobb med låga trösklar in på svensk arbetsmarknad.

Arbetslösheten föll under 2017 och är nu nere på 6,7 procent, en nivå som ligger två procentenheter under 2010 års toppnivå. Delar man upp statistiken på olika grupper blir dock bilden mer fragmenterad. Ser vi till födelseland och utbildningsnivå sticker gruppen utrikes födda med förgymnasial utbildningutbildning: ut. Här är arbetslösheten 31,8 procent, mer än dubbelt så hög som för inrikes födda med samma utbildningsnivå.

Loading

Att det saknas enkla jobb för de som saknar gymnasieutbildning har varit ett kännetecken för svensk arbetsmarknad under lång tid. EfterfråganEfterfrågan: på arbeten med låga trösklar in är högre än utbudet av jobb. En branschbransch: som på många sätt svarar mot denna efterfråga är RUT-branschen där
utbildningskraven är lägre än i många andra branscher.

Plats för personer med kort utbildning

Sverige har som bekant EUs lägsta andel enkla jobb men inom RUT-branschen finns det plats för fler som har förgymnasial utbildningutbildning:. Som vi kan se i diagrammet nedan är andelen anställda inom RUT-branschen som saknar gymnasieexamen 24 procent, mer än dubbelt så hög som i övriga branscher.

Loading

Branschen sysselsätter dessutom en högre andel utrikes födda jämfört med andra branscher. I övriga branscher är endast två av tio anställda födda utanför Sverige, jämfört med fyra av tio hos RUT-företagen. Överrepresentationen är tydlig oavsett vilken födelseregion utanför Sverige som man tittar på.

Loading

I en situation där var tredje utrikes född utan gymnasieexamen som vill arbeta är arbetslösarbetslös: så krävs det givetvis mycket för att vända utvecklingen. RUT-branschen är med sin anställningsprofil en del av lösningen. Totalt sett saknar 63 000 utrikes födda med kort utbildningutbildning: arbete, en utmaning som inte ska underskattas.

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-03-20

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.