Export och hållbar omställning

Den tillverkning som sker i Sverige för export leder till mindre än en tredjedel av koldioxidutsläppen, jämfört med om tillverkningen hade skett i omvärlden. De olika miljöinnovationer som svenska företag bidrar med kan på sikt bli dominerande på marknaden, och bidra till hållbar systemomställning i den globala ekonomin.

Enligt en studie bidrar de svenska industriföretagens export med utsläpp av växthusgaser motsvarande 11 miljoner ton koldioxid årligen. Detta är dock mindre än en tredjedel av de 37 miljoner ton koldioxid som hade skapats om tillverkningen hade skett i omvärlden. Netto leder tillverkningen i Sverige till att de globala utsläppen minskar betydligt. Här kan du läsa mer om hur svensk export minskar de globala utsläppen.

Det är flera faktorer som samverkar till att göra svensk produktion ovanligt klimatsmart. Det handlar om att Sverige redan har nästan fossilfri elproduktion, betydligt mera användning av biobränslen i industrin och klimatsmarta råvaror. Ovanpå det är de produkter som tillverkas i Sverige typiskt både mera energisnåla och resurseffektiva under sin livslängd, jämfört med motsvarande produkter tillverkade i andra delar av världen. Här kan du läsa mer om de faktorer som bidrar till att göra svensk industri så klimatsmart.

Kanske den främsta miljönytta som svensk industri kan bidra med är hållbar systemomställning på global nivå. Det vill säga att utvecklingen av nya hållbara koncept sker i Sverige och sprids internationellt. I så fall kan Sverige trots sin lilla storlek spela en betydande roll för den globala miljön.

Svenska lastbilar illustrativt exempel på klimatknytta

Företagen i Sverige ligger typiskt före omvärlden när det kommer till smarta miljölösningar. Ett exempel är att svensk tillverkade lastbilar flera gånger har vunnit den globala utmärkelsen ”Green Truck Award”, eftersom deras klimatpåverkan är mindre än konkurrenternas. Det finns även andra exempel på innovativa frakttjänst med fokus på elektriskt, digitalt och autonomt.

Svensk tillverkning av klimatsmarta lastbilar är ett exempel på inkrementell innovation (innovation i små steg), där gradvis utveckling leder till att något kan skapas med lägre miljöpåverkan. Motsvarande utveckling av elektriska och självkörande lastbilar är exempel på radikal innovation (innovation i stora kliv), där ett nytt koncept för lastbilar leder till betydligt mindre miljöpåverkan.

Det är i sig en viktig vinst för global miljö att klimatsmarta lastbilar tillverkas i Sverige, men på sikt kan en minst lika viktig effekt vara att de svenska företagen driver på en utveckling som också inspirerar konkurrenterna.

Svensk tillverkning uppmuntrar till systemomställning

Lastbilar är ett bland många exempel på hur svenska företag utvecklar nya lösningar, som leder till mindre klimatpåverkan jämfört med alternativen. Ett annat exempel är järn och stål. Sverige ligger redan i framkant när det kommer till att producera stål med låga utsläpp. Det stål som tillverkas i Sverige för export är dessutom typiskt av hög kvalitet, med längre livslängd som resultat. Eftersom det håller längre, sänks klimateffekten, jämfört med stål av lägre kvalitet som har kortare livslängd.

Innovationer i små steg har skett under många års tid, för att få fram det klimatsmarta stål som idag produceras i Sverige. Dessutom är en stor radikal innovation på gång i Sverige, för att skapa stål utan kol. Det sker exmpelvis genom satsningen HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), som storföretagen LKAB, SSAB och Vattenfall samverkar i. Målsättningen är att skapa en helt fossilfri process för att producera järn- och stål. I stället för kol ska vätgas användas i den nya processen för att reducera järnmalm till järn.  Även det nystartade företaget H2 Green Steel satsar nu för att producera fossilfritt stål.

Radikala innovationer som nya processer för att reducera järnmalm till järn, eller utveckling av självkörande lastbilar, har fördelen av att de kan sprida sig. I förlängningen kan dessa och liknande innovationer anammas av stora delar av marknaden, och främja systemomställningen mot en global ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser.

Export av nyckelkomponenter i gröna produkter

Till sist bidrar svensk industri även på ett annat sätt mot systemomställning mot fossilfri produktion – genom export av nyckelkomponenter i gröna produkter. Till exempel används svenskt stål i en tredjedel av världens vindkraftverk. Vakuumteknik från svenska företag används i många av världens solceller. Mineraler från svenska gruvor används till att skapa de batterier som används i elektriska fordon.

En av de största industrisatsningarna i Sverige just nu sker i Skellefteå, där Northvolt bygger en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier. Dessa batterier kan användas i såväl elbilar som för lagring av energi.

Snart kan inte bara mineralerna som används till elektriska batterier, utan också själva batterierna, i stor skala exporteras från Sverige till omvärlden. Det är ett bland flera exempel på hur Sveriges industri bidrar till hållbar systemomställning på en global nivå.