Elproduktion med förnybara energikällor - internationellt

Under 2021 uppgick Sveriges elproduktion från förnybara källor till drygt 75 procent av konsumtionen. Det är näst högst av alla EU länder, bara Österrike har en högre andel. 

Produktionen av förnybar el, som andel av den totala elkonsumtionen, uppgick till 37,5 procent inom EU-27 år 2021. Sverige är det land i EU som har näst högst andel förnybart, 75,7 procent. Genom att EU har en så kallad närhetsprincip gällande nationella beslut är det upp till varje land att bestämma vilket system de vill använda för att främja förnybar elproduktion. Sverige har valt ett elcertifikatsystem som infördes maj 2003. Sedan den 1:a januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Målet var att mängden förnybar el skulle öka med 28,4 TWh till 2020 jämfört med 2012 års nivå.

I Sverige står vattenkraften för den absoluta merparten av all förnybar elproduktion. År 2021 uppgick produktionen till 71 TWh. Det är nästan hälften av Sveriges totala elproduktion.

Sedan år 2004 har andelen förnybar elproduktion inom EU-27 ökat med drygt 20 procentenheter. Danmark är det land som ökat sin förnybara produktion snabbast under tidsperioden. 

Förbränningen av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid. En hög andel förnybara bränslen och kärnkraft i Sveriges elproduktion är en av anledningarna till att Sverige har relativt låga utsläpp av koldioxid per capita