Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur fungerar vindkraft?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Vindkraftverk använder rörelseenergi i vinden för att producera el. När vind passerar över bladet på ett vindkraftsverk uppstår en lyftkraft som får rotorn att snurra. Rotorn sitter ihopkopplad med en axel som går direkt till en generator som genererar el.

Vindkraft i energisystemet

I Sverige finns det 5 497 vindkraftverk som år 2023 producerade 34 TWh el, motsvarande 19,4 % av Sveriges totala elproduktionelproduktion:. Utbyggnaden av vindkraft har vuxit fort, framför allt i de norra delarna av Sverige. Under perioden 2010 till 2023 ökade elproduktionen från vindkraft med ca 871 %. Även internationellt har produktionen ökat, i Danmark stod vindkraften år 2022 för 55,4 % av landets totala elproduktionelproduktion:. Det är en ökning med 20,9 procentenheter jämfört med 10 år tidigare.

Rörelseenergin tillgänglig i vinden ökar snabbt, varje gång vindhastigheten fördubblas ökar den tillgängliga energin med en faktor åtta. Vindkraftverkets rotor snurrar snabbare vid högre vindhastigheter. Högre rotationshastighet innebär högre elproduktionelproduktion:. När vindhastigheten når märkvindmärkvind: producerar vindkraftverket på sin maximala effekt, efter detta kommer rotationshastigheten att förbli konstant. Skulle vindhastigheten bli för stark så stänger vindkraftverket ned och rotorn stannar. Vindkraftverk placeras antingen på land eller till havs.

Det finns en teoretisk begräsning på hur effektivt ett vindkraftverk kan vara. Den så kallade betz-lagen säger att verkningsgraden inte kan överstiga 59 %. Kommersiella vindkraftverk idag har en verkningsgradverkningsgrad: mellan 40 och 50 %. Ett större vindkraftverk har potential till en högre verkningsgradverkningsgrad: än ett mindre.

För- och nackdelar med vindkraft

Vindkraftsel är både förnybar och fossilfri, eftersom vinden hela tiden fylls på. Marginalkostnaden för vindkraftsel är den lägsta av de olika kraftslagen, vilket delvis beror på att kraftverket inte är särskilt energiintensivt och att det inte finns några bränslekostnader.

Vindkraft är beroende av vinden eftersom det inte går att generera el när det är vindstilla. Detta gör elproduktionelproduktion: från vindkraft svår att planera. I ett elsystem måste elproduktionen vara samma som elkonsumtionen hela tiden. Är vindkraftsproduktionen för låg, måste man väga upp den förlorade effekten med ett annat kraftslag. All typ av vindkraft påverkar det lokala djur- och naturlivet, vilket påverkar vart man kan placera sitt kraftverkkraftverk:.

Fördelar

Nackdelar

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta