Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur fungerar vattenkraft?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Vattenkraftverk genererar el genom att använda rörelseenergin i strömmande vatten. För att styra elproduktionen fördäms större vattendrag vilket omvandlar vattnets rörelseenergi till lägesenergi. Genom att reglera dammluckorna så omvandlas lägesenergin i vattnet åter till rörelseenergi och driver turbinerna.

Vattenkraft i energisystemet

Det finns idag cirka 2 000 vattenkraftverk i Sverige som år 2021 producerade 73,5 TWh el. De 250 största kraftverken står för 98 % av den totala vattenkraftproduktionen, dessa kraftverkkraftverk: är placerade i Sveriges största älvar. Sveriges största vattenkraftverk heter Harsprånget och dämmer upp Luleälven. Harsprånget producerar ca 2 TWh årligen. Tack vare energipotentialen i vattendrag har vattenkraftverk möjlighet att bli mycket stora. De fem största kraftverken* i världen är alla vattenkraftverk. Väldens största heter De tre ravinernas dammoch ligger längs med Yangtze floden i Kina. År 2021 producerade kraftverket 103,6 TWh med el, motsvarande 61 % av Sveriges totala elproduktionelproduktion: år 2021.

Vattenmängden påverkar direkt hur mycket el som ett vattenkraftverk kan producera. Ett år med lite nederbörd kallas torrår och ett med mycket våtår, skillnaden i elproduktionelproduktion: kan i Sverige vara upp till 30 TWh. Det finns olika tekniker för att utnyttja kraften som finns i vattnets rörelse. De två vanligaste typerna av vattenkraftverk är strömkraftverk och konventionell vattenkraft:

Vattenkraft har generellt en hög verkningsgradverkningsgrad: på ca 90 procent. Det är i turbiner och i generatorn som förluster uppstår.

För- och nackdelar med vattenkraft

El från ett vattenkraftverk är både fossilfri och förnybar. Nytt vatten samlas i dammen från nederbörd och smältvatten. Vattenkraft är en form av både planerbar- och reglerkraft, vilket är en viktig egenskap i ett elsystem som har hög andel variabel kraftvariabel kraft: i sin elmixelmix:. Konventionell vattenkraft kan öka sin produktion när de andra kraftslagen producerar mindre och vice versa.

Vattenkraft har en betydande miljöpåverkan på sin omgivning. När det naturliga vattenflödet förändras påverkar det naturlivet både upp- och nedströms från dammen. Uppströms finns risk för översvämningar som påverkar naturliv eller skadar användbar mark. Nedströms minskar vattenföringen och ändrar förutsättningar för ekosystemet längs flodbädden. På grund av detta finns det stränga regler för hur vattenkraften får byggas och möjligheten till utbyggnad är liten.

Fördelar

Nackdelar

*Baserad på installerad effekt

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta