Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur fungerar kraftvärme?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

I ett kraftvärmeverk använder man energin som frigörs vid bränsleförbränning för att producera värme och el. Genom att hetta upp vatten bildas vattenånga som flödar igenom en turbin som driver en generator. Resterande värme går igenom en värmeväxlare och ut till fjärrvärmenätet.

Kraftvärme i energisystemet

I Sverige finns det idag ca 170 kraftvärmeverkkraftvärmeverk: som år 2021 producerade 15,4 TWh el och 26,5 TWh värme. Detta motsvarar 9,1 % respektive 46,9 % av Sveriges el- och fjärrvärmeproduktion. Kraftvärme är vanligt även internationellt, inom EUEU: stod kraftvärme för 20,6 % av elproduktionen år 2021. Europas största användare av kraftvärme är Polen som år 2021 producerade 138,5 TWh el, motsvarande 77,1 % av landets elproduktionelproduktion:.

Kraftvärme fungerar med alla former av brännbart bränsle. Ute i Europa är fossila bränslenfossila bränslen: fortfarande den dominerande energibäraren men i Sverige är andelen av fossila bränslenfossila bränslen: låg. I stället används främst biobränslen eller avfall- och restprodukter.

Kombinationen el och värme gör att kraftvärme har en väldigt hög verkningsgradverkningsgrad:. Ett modernt svenskt kraftvärmeverkkraftvärmeverk: utnyttjar mellan 90 och 93 % av den tillgängliga energin i bränslet, varav 30 och 40 % är i form av el. Använder man sig av rökgaskondensering så är det möjligt att öka verkningsgraden ytterligare.

För- och nackdelar med kraftvärme

Kraftvärme är vad som kallas ett reglerbart kraftslag. Reglerbara kraftslag används för att stabilisera elsystemet och ser till att produktion och konsumtion är i balans. I ett kraftvärmeverkkraftvärmeverk: kan man styra vilken produktionstyp som ska prioriteras. Detta betyder att man kan producera en större andel värme om det skulle behövas eller vice versa.

För att ett kraftvärmeverkkraftvärmeverk: ska kunna fungera så effektivt som möjligt måste det finnas ett behov av både värme och el samtidigt. Behovet av el förväntas att öka kraftigt fram till år 2040 medan behovet av fjärrvärme inte förväntas att ändras. Risken är att nya långsiktiga investeringar i kraftvärme inte blir lönsamma och utbyggnationen stagnerar om fjärrvärmebehovet blir mättat.

Fördelar

Nackdelar

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta