Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur fungerar kraftnätet?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

För att kunna använda elen som produceras krävs en infrastruktur som kan distribuera den. El transporteras via ett nätverk av kablar kallat kraftnät.

Kraftnätet behöver vara i balans, dvs elanvändningen och produktionen behöver alltid vara lika stor. Det innebär att systemet behöver kunna lagra och distribuera el inom landet och mellan länder. El är ett flöde, som likt vatten tar den lättaste vägen fram. Går för mycket ström genom ledningarna riskeras de att skadas. Genom att stänga av delar av nätet kan Svenska KraftnätSvenska Kraftnät: styra vilken väg elen tar.

Grafisk illustration av kraftnätet

Det svenska kraftnätet är uppbyggt i tre olika nivåer: Transmissionsnät, regionnät och lokalnät:

Transmissionsnät

Transmissionsnätet, tidigare kallat stamnätet, fungerar som elnätets motorvägar och transporterar stora mängder el till distributionsnätdistributionsnät: över hela landet. Stora elproducenter och mycket stora elanvändare är direkt anslutna till transmissionsnätet. För att minska överföringsförluster är spänningen i transmissionsnätet hög, 400 eller 220 kV (kilovolt). Transmissionsnätet utvecklas och underhålls av Svenska KraftnätSvenska Kraftnät:.

Regionnät

Regionnäten är anslutna till transmissionsnätet och fungerar som elnätets landsvägar. I regionnäten transporteras elen vidare ut till lokalnäten. Medelstora elproducenter och stora elanvändare kan ansluta sig direkt till regionnäten. Spänningen i regionnäten är lägre än i transmissionsnätet, vanligtvis 130 kV. Regionnäten ägs utav de större elbolagen.

Lokalnät

Lokalnäten är den sista biten av kraftnätet och fungerar som elnätets gator. Lokalnäten förser de allra flesta företagföretag: och hushåll med el. Spänningen i lokalnäten är 40 kV men sänks till 240 Volt på väg till hushållen. Lokalnäten ägs av många olika elnätsföretag.

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta