Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energiintensitet

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Energiintensiteten mäter förhållandet mellan energiförbrukningen i ett land och värdet på landets samlade produktion, BNP. Att mäta energiintensitet är ett sätt att mäta energieffektiviteten i ett land och därmed se hur effektivt energiresurserna används.

Loading

Målet för energieffektiviseringenergieffektivisering: i Sverige är att energiintensiteten, det vill säga förhållandet mellan den totala energitillförsel och BNPBNP:, ska minska med 50 procent mellan 2005 och 2030.

EnergieffektiviseringEnergieffektivisering: skapas i stor utsträckning genom tekniska lösningar och teknisk utveckling. Det finns dock en rad olika faktorer som påverkar ett lands energiintensitetenergiintensitet: vilket gör att jämförelser mellan länder är något komplicerad. Geografiska förhållanden som yta påverkar bland annat då stora länder till ytan har en relativt högre nivå på energiintensiteten än mindre länder. Detta beror exempelvis på att stora länder har relativt längre godstransporter, inte bara mellan länder utan även på den egna hemmamarknaden.

Länders klimatklimat: har också stor betydelse för nivån på energiintensiteten. I länder med kallt klimatklimat: kommer energienergi:åtgången för uppvärmning vara högre än andra länder med mildare klimatklimat:. Man skall dock inte glömma att varma länder också har en efterfråganefterfrågan:energienergi: för att kunna leverera kyla. Länder som har en hög andel råvaruindustrier använder dessutom en större mängd energienergi: än länder som istället importerar redan processade produkter till deras industrier. Detta påverkar intensiteten då en betydligt större mängd energienergi: behövs för att producera produkter direkt från råmaterial.

Energieffektiviseringen tillsammans med energibesparingenergibesparing:, som innebär att vi gör förändringar i vårt beteende och vanor för att använda mindre energienergi:, bidrar till en god energihushållning. Energibesparingar kräver ofta inga stora investeringar vilket energieffektiviseringenergieffektivisering: kan göra.

Senast uppdaterad: 2024-05-23

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta