Ekonomifakta

Arbetsmarknadsåret 2021

Publicerad: 2022-01-28

Idag lanserades resultatet från 2021 års Arbetskraftsundersökningar. Likt 2020 så är även 2021 års resultat tydligt präglat av pandemin då vi jobbade mindre samtidigt som sjukfrånvaron var högre. Nu är vi snart en månad in på 2022 men flera av de utmaningar som vi inledde 2021 med kvarstår fortfarande. Så hur blev egentligen arbetsmarknadsåret 2021?

Loading

2021 var ett år då konsekvenserna av det förödande arbetsmarknadsåret 2020 skulle åtgärdas. Arbetslösheten var drygt 8 procent vid inledningen av 2021 men med en vaccinering som just kommit igång och BNPBNP:-siffror som börjat peka uppåt fanns nu förhoppningar om att efterfråganefterfrågan:arbetskraftarbetskraft: skulle komma igång igen. Inledningen av året sammanföll även med att SCBSCB: lade om sin Arbetskraftsundersökning vilket i kombination med unikt snabba skiftningar i samhällsekonomin till följd av restriktionernas påverkan på utbudssidan gjorde att tillförlitligheten till indikatorerna på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: försvagades.

Loading

Data från Arbetsförmedlingen visar dock att arbetslösheten föll undan för undan vilket gjorde att fokus skiftade till det som skulle bli arbetsmarknadens kärnfråga 2021, långtidsarbetslösheten. I december 2021 var 158 000 långtidsarbetslösa i Sverige vilket motsvarar omkring 46 procent av antalet arbetslösa.

Loading

Sveriges arbetslöshetarbetslöshet: landade 2021 på 8,8 procent, det är en relativt hög andel jämfört med andra länder . Fördelat på ålder visar det sig att det framförallt var de yngre och de äldre som drabbades negativt 2021. Föga förvånande är det även en de med lägst utbildningstid som drabbats hårdast. 2021 var cirka en tredjedel av de med endast förgymnasial utbildningutbildning: arbetslösa som andel av arbetskraften.

Ytterligare en faktor som ofta diskuterats kring Sveriges arbetsmarknad är hur utrikes födda kvinnor ska gå från att vara arbetslösa till ett arbete. 2021 års statistik visar att 21,8 procent av de utrikes födda kvinnorna var arbetslösa som andel av arbetskraften. Under december månad hade 10,9 procent av de utrikes födda kvinnorna dessutom varit arbetslösa i över 27 veckor vilket är vad som brukar betecknas som långtidsarbetslösa. Problematiken med långtidsarbetslösheten är särskilt allvarlig då långvarig frånvaro från arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ofta tar lång tid att åtgärda då människorna inom gruppen tappar såväl sociala nätverk som yrkesfärdigheter ju längre tid som de är arbetslösa.

Slutligen så går det säga att även om 2022 än så länge handlat om smittspridning, inflationinflation: och geopolitiska oroligheter så är 2022 också ett valår där arbetsmarknadenarbetsmarknaden: med största sannolikhet kommer hamna i fokus för hur Sverige ska säkra den fortsatta återhämtningen efter pandemin.

Simon Torstensson

av Simon Torstensson

simon.torstensson@ekonomifakta.se

Publicerad: 2022-01-28

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.