Ekonomifakta

Hur beräknas reformutrymmet?

Publicerad: 2021-09-07

I den finanspolitiska budgeten brukar det ofta presenteras ett antal så kallade reformer, det vill säga finanspolitiska satsningar på olika utgifter eller skattesänkningar. Hur stora satsningarna kan vara i förhållande till Sveriges finanspolitiska ramverk beror på vad som kallas reformutrymmet. Att ett utrymme för nya satsningar uppstår varje år beror på att inkomsterna oftast växer i takt med ekonomin, eftersom skatterna gör det, medan utgifterna inte automatiskt gör det på samma sätt.

Inkomsterna växer snabbare än utgifterna

BNPBNP: brukar växa med ungefär fyra procent per år. Det beror dels på att befolkningen växer, dels på att vi blir mer produktiva och dels på att priserna normalt sett växer med cirka två procent per år. Hushållens inkomster, där lönen är den största delen, brukar växa ungefär i takt med BNPBNP: och det gör även inkomstskatten, som ju är en procentsats av inkomsterna. Detsamma gäller hushållens konsumtion och de skatteintäkter som staten får från den.

Sverige har sedan början av 1990-talet ett ramverk för hur utgifterna ska räknas upp från år till år som gör att de sammanlagt inte växer i samma takt som BNPBNP: om det inte fattas ett politiskt beslut om att de ska öka. I avsaknad av något aktivt beslut skulle många utgifter istället minska som andel av BNPBNP: eftersom de inte är indexerade till någon bas som automatiskt växer på samma sätt som de stora skattebaserna gör.

Vissa utgifter, som till exempel en del bidragbidrag: till hushållen, anpassas automatiskt till att priserna stiger, men inte till produktiviteten. Andra utgifter, som till exempel pengarpengar: (medel) till olika myndigheter, växer med hur priser och löner utvecklas men med ett avdrag för att myndigheterna borde bli mer produktiva och därför kunna göra samma arbete med lite mindre pengarpengar:. Det finns också utgifter som inte skrivs upp alls, till exempel generella statsbidrag.

Skillnaden skapar ett utrymme för reformer

Hur vet regeringen då hur mycket utgifterna ska få växa eller skatterna ska sänkas med? Jo, det bestäms av överskottsmålet, som är en del av det finanspolitiska ramverket. Det säger att det offentliga sparandet ska vara ett överskott på en tredjedels procent av BNPBNP: i genomsnitt över en konjunkturcykel. Anledningen till att ramverket inte bara säger att staten ska spara 0,3 procent varje år är att man vill ha ett visst utrymme att anpassa politiken till det rådande läget i ekonomin.

När en nedgång inträffar försämras det offentliga finansiella sparandet eftersom fler blir arbetslösa och slutar betala skatt, och kanske skär ner på konsumtionen så att det blir mindre momsintäkter, samtidigt som bidragen till arbetslöshetarbetslöshet: ökar. Om finanspolitiken i ett sådant läge måste stramas åt för att uppnå ett sparande förvärras förmodligen nedgången, vilket ytterligare sänker intäkterna, osv. Därför har man anpassat ramverket på två sätt. För det första räknar man inte målet som 0,3 procent av BNPBNP: som mål rakt av, utan man anpassar det automatiskt till konjunkturläget, något som kallas det strukturella sparandet. För det andra har man alltså satt målet att sparandet ska nå målet över en konjunkturcykel, vilket gör att man kan spara lite mer i goda tider.

Loading

Sammantaget beräknas reformutrymmet genom att man räknar ut hur stort det strukturella sparandet skulle bli utan några nya satsningar. Om det skulle bli högre än 0,3 procent av potentiell BNPpotentiell BNP: (det vill säga med hänsyn tagen till konjunkturläget) så kan det som överstiger användas till reformer.

Om regeringen vill öka utgifterna finns det förstås också alltid möjlighet att finansiera det genom att höja skatterna så att inkomsterna ökar "krona-för-krona" med utgifterna. På motsvarande sätt kan utgifterna minskas för att finansiera skattesänkningar.

av Hanna Armelius

Publicerad: 2021-09-07

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.