Ekonomifakta

Mer el behövs i framtiden

Publicerad: 2020-02-19

Igår kom en ny rapport från Energimyndigheten som visar att den svenska elanvändningen förväntas öka kraftigt fram till 2030. Elanvändningen väntas stiga med mellan 16 till 23 TWH men kommer att öka olika mycket i olika delar av landet.

Loading

Energimyndigheten gör bedömningen att elanvändningen kommer att öka med mellan 16 och 23 TWh fram till 2030, främst till följd av en ökad elanvändning inom industrin. Svensk industriindustri: är redan idag starkt elberoende. Den ökade elanvändningen Energimyndigheten pekar på kan härledas till ett mindre antal nya, mycket elintensiva projekt. Här inryms bland andra SSAB satsning på fossilfritt stål, HYRBIT, Cementas satsning på klimatneutral cementtillverkning på Gotland och Northvolts nya batterifabrik utanför Skellefteå.

Ett problem med ökad elanvändning är det ställer högre krav elsystemet. Om överföringskapaciteten inte är tillräckligt utbyggd kan som bekant elbrist uppstå . Redan idag är detta en utmaning vilket Energimyndigheten också konstaterar:

Redan idag finns det kapacitetsutmaningar i det svenska elsystemet; speciellt i Mälardalsregionen och i södra Sverige. En viktig del av lösningen är att bygga mer transmissionsnät, men detta tar i vissa fall över 10 år. Fram till dess kommer vi troligtvis vara beroende av andra lösningar för att både säkerställa leveranssäkerhet till nuvarande elanvändare, men också möjliggöra för nya.

Du kan ta del av hela rapporten här

av Christian Holmström

Publicerad: 2020-02-19

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.