Ekonomifakta

Antalet förtidspensionerade fortsätter att minska

Publicerad: 2020-02-27

Under 2019 minskade antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension, med knappt 14 000. Nedgången var bred och antalet ökade endast i sex kommuner. Över tid har skillnaderna mellan kommuner minskat.

Allt färre får förtidspension, numera benämnt sjuk- och aktivitetsersättning. Under 2019 minskade antalet med knappt 14 000 och andelen sjönk från 4,6 till 4,4 procent. Både mätt som antalet personer och andelen av befolkningen har kurvorna pekat nedåt sedan toppnoteringen 2005.

Loading

Att sjuk- och aktivitetsersättningen minskat över tid är huvudförklaringen till att antalet personer som försörjs med bidrag och sociala ersättningar har minskat . Ser man till utvecklingen per kommun under 2019 är nedgången bred. Endast sex kommuner visar på en ökning av antalet personer jämfört med föregående år, och ökningarna är mycket få till antalet. Den största ökningen återfanns i Forshaga där antalet steg med blygsamma 12 personer. Tranemo kommer på andra plats med en ökning på 4 personer.

Regionala skillnader minskar

Andelen personer som får ersättning är högst i Ljusnarsberg, 9 procent, och lägst i Danderyd 1,7 procent. Jämfört med föregående år har dock andelen minskat snabbare i Ljusnarsberg än i Danderyd i absoluta tal. Över tid har de regionala skillnaderna minskat mätt som skillnaden mellan kommuner med högst respektive lägst andel förtidspensionerade. Trots att skillnaderna minskat ser läget väldigt olika ut i olika delar av landet.

Här kan följa utvecklingen i din kommun över tid.

Loading

av Christian Holmström

Publicerad: 2020-02-27

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.