Ekonomifakta

Dold moms kan bli dyrt

Publicerad: 2019-12-10

Att en verksamhet är undantagen från moms leder tankarna mot att momsen skulle bli lägre. Så är dock inte alltid fallet. Dold moms kan leda till att varor och tjänster blir dyrare för konsumenten. Detta snedvrider marknaden och leder till ineffektivitet.

Momsen är en av statens viktigaste intäktskällor. Under 2018 uppgick momsintäkterna till knappt 450 miljarder kronor vilket utgjorde en dryg femtedel av de totala skatteintäkterna. All verksamhet är dock inte momspliktig. Bank- och finansieringstjänster, försäkringar och välfärdstjänster är exempel på undantag.

Att vara undantagen en skatt borde innebära att skattekilen blir mindre och priset lägre för konsumenten. Paradoxalt nog kan effekten bli den motsatta. När ett företagföretag: är undantaget momsmoms: i en förädlingskedja kan så kallad dold momsmoms: leda till att varorvaror: och tjänstertjänster: faktiskt blir dyrare för konsumenten.

Diagrammet nedan visar momsen i värdekedjan under normala förhållanden utan undantag. Här finns tre företagföretag: som förädlar en vara innan det sista företaget säljer den till slutkonsument. Varje företagföretag: tillför ett värde på 80 kronor. Alla bolag lägger på momsmoms: och skattesatsen är 25 procent. I diagrammet nedan ser vi hur priset för slutkonsumenten blir 300 kronor, varav 60 kronor är skatt.

Loading

Steg för steg ser kedjan ut som följer.

  1. FöretagFöretag: A säljer en vara till företagföretag: B för 100 kronor, inklusive 20 kronor i momsmoms:
  2. FöretagFöretag: B förbättrar varan och säljer den för 200 kronor till företagföretag: C, inklusive 40 kronor i momsmoms:
  3. FöretagFöretag: C förbättrar varan och säljer den till konsument för 300 kronor, inklusive 60 kronor i momsmoms:.

Samtliga företagföretag: har medfört ett förädlingsvärdeförädlingsvärde: på 80 kronor. Alla företagen betalar in 20 kronor till staten, skillnaden mellan ingående och utgående momsmoms:.

Om företagföretag: B istället vore undantaget från momsmoms: blir utfallet dock ett annat. I diagrammet nedan ser vi priset då blir 325 kronor, det vill säga 25 kronor mer än när alla företagföretag: i kedjan var momspliktiga. Detta kommer sig av den momsmoms: som företagföretag: A lägger till blir en del av inköpspriset för företagföretag: B vilket gör att det blir momsmoms:momsmoms: senare i värdekedjan.

Loading

Steg för steg ser kedjan ut som följer.

  1. FöretagFöretag: A säljer en vara till företagföretag: B för 100 kronor, inklusive 20 kronor i momsmoms:
  2. FöretagFöretag: B är inte momspliktigt. De får varken ingående eller utgående momsmoms: utan endast ett inköpspris på 100 kronor. De förbättrar varan och säljer den för 180 kronor till företagföretag: C
  3. FöretagFöretag: C fortsätter att förbättra varan med 80 kronor och säljer den konsument för 325 kronor inklusive 65 kronor i momsmoms:

Med ett momsbefriat företagföretag: i mitten av värdekedjan blir det slutgiltiga priset högre och även den totala skatten. När företagföretag: B är momsbefriad tar staten in 85 kronor i skatt. I normalfallet blir det endast 60 kronor. Detta trots att varje företagföretag: tillfört exakt samma mervärde, 80 kronor.

Effekter av dold moms

Skillnad i pris skapar snedvridande effekter. För det momsbefriade företaget blir det relativt sett billigare att producera varorvaror: och tjänstertjänster: själv, jämfört med att köpa in dem från ett företagföretag: som betalar momsmoms: som vanligt. Snedvridande skatter leder till lägre effektiviteteffektivitet: i produktionen, då företagföretag: och organisationer inte gör det de är bäst på utan istället det som är bäst skattemässigt.

I verkligheten är förädlingskedjorna naturligtvis mycket mer komplicerade än i exemplet som används i den här artikeln. FöretagFöretag: och organisationer har i praktiken flera olika momssatser att förhålla sig till beroende på vilken vara eller tjänst de erbjuder. Blandad verksamhet där en andel är undantagen momsmoms: och en annan är momspliktig komplicerar systemet ytterligare.

I Svenskt Näringslivs rapport, ”Reformera den svenska momsbasen”, kan du läsa mer om vilka effekter som dold momsmoms: kan medföra.

av Christian Holmström

Publicerad: 2019-12-10

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.