Ekonomifakta

Jämställda chefer

Publicerad: 2016-04-26

Fler kvinnor tar allt större plats i näringslivet. De senaste åren har andelen kvinnor som är chefer ökat och idag är chefsposterna nästintill jämlikt fördelade. Det är dock främst bland mellanchefer som ökningen har skett. När det gäller de något tyngre chefsposterna är det en bit kvar innan kvinnorna helt har knappat in på männen.

Av alla som arbetar i det privata näringslivetnäringslivet: är 39 procent kvinnor. Länge har andelen kvinnor bland näringslivets chefer varit betydligt lägre än så, men på senare år har gapet mellan andelen anställda och andelen chefer minskat. I Svenskt Näringslivs kommande rapport ”Fakta om löner och arbetstider 2016” redovisas könsfördelningen bland cheferna i organisationens 60 000 medlemsföretag. Glädjande nog visar det sig att chefsutnämningarna har blivit allt mer jämställda. Förra året ökade andelen kvinnor bland cheferna med 0,6 procentenheter till knappt 37 procent.

Loading

Ett generationsskifte?

Att andelen kvinnor bland näringslivets chefer är nästan lika hög som andelen kvinnor bland de anställda betyder att chefernas könsfördelning är nästintill representativ. Om man slumpmässigt skulle välja ut en kvinna och en man bland de anställda är sannolikheten praktiskt taget lika hög att någon av dem skulle visa sig vara chef. Av de nyutnämnda cheferna var andelen kvinnor lika hög som andelen kvinnor i näringslivetnäringslivet:, 39 procent.

Det är dock främst på mellanchefsnivå som utvecklingen skett. På högre chefsnivå går det långsammare framåt och lägst andel kvinnor återfinns bland VD:ar. Detta kan vara ett tecken på ett generationsskifte – mellanchefer tenderar att vara mer juniora än högre chefer. Om så är fallet kan man på sikt vänta sig att den ökande andelen kvinnor kommer att sippra uppåt i hierarkierna i takt med att de som idag är i början av sina karriärer tar plats i företagsledningar och styrelser.

Loading

Trots att chefsbefattningarna har blivit mer jämlika finns det fortfarande olikheter mellan kvinnors och mäns karriärsbanor. Vi arbetar i stor utsträckning i olika branscher och enligt MedlingsinstitutetMedlingsinstitutet: är yrkesval den enskilt viktigaste förklarande orsaken till lönegapet mellan könen. Att bara 39 procent av de anställda i det privata näringslivetnäringslivet: är kvinnor belyser den sektors- och yrkessegregation som finns på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Att bryta denna skulle kräva att kvinnor och män börjar göra mer lika val tidigare i livet.

av Frida Nannesson

Publicerad: 2016-04-26

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.