Elproduktion - internationellt

Globalt domineras elproduktionen av kol och koks, medan olja fasas ut och ersätts i allt högre utsträckning av naturgas. Andelen elproduktion med geotermisk och vattenkraft har varit relativt stabil över tid.

Världens elproduktion uppgick år 2015 till 24 345 TWh. Detta är en ökning med över 100 procent sedan 1990. Sedan dess har användningen av alla energislag ökat, utom användningen av olja som minskat med 27,1 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 7,3 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas har ökat med ungefär 200 procent. 2015 stod naturgasen för 23 procent av den totala elproduktionen.

Elproduktion med kol står för cirka 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2015 har elproduktion med kol och torv ökat med nästan 120 procent. 

År 2015 svarade kärnkraften för knappt 11 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med 27 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period ökat med 82 procent. År 2015 stod den för ungeför 16 procent av den totala produktionen.

Läs mer om elproduktion i Sverige här!