Elproduktion med fossila bränslen - internationellt

Nära hälften av elproduktionen inom EU-27 sker genom förbränning av fossila bränslen. Naturgas och kol är de energislagen som används flitigast i produktionen. Sverige är, tillsammans med Frankrike, det land som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen av samtliga EU-länder.

Endast en liten del av elproduktionen i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. År 2015 rörde det sig om lite drygt 1 procent. Istället är det vattenkraft tillsammans med kärnkraft som dominerar stort i den svenska elproduktionen. När vattenkraften, under så kallade torrår, inte förmår generera lika mycket el som normalt eller när kärnkraften inte producerat för full effekt har Sverige tvingats förbränna mer fossila bränslen. Detta har inneburit att andelen el som producerats med fossila bränslen under enstaka år har varit högre.

På andra håll inom EU ser det dock helt annorlunda ut. Där är förbränning av fossila bränslen i elproduktionen fortfarande regel snarare än undantag. Faktum är att nästan hälftenöver 40 procent av elen som produceras i EU varje år kommer från fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Sverige och Franskrike, som är de länder med lägst andel fossila bränslen i elproduktionen, har båda en stor kärnkraftsproduktion.

I diagrammet återfinns de små ö-nationerna Malta och Cypern överst. I båda dessa länder kommer i stort sett all elproduktion från oljekraftverk. I Polen och Estland är det kol som dominerar. Länder som Nederländerna och Irland är mycket beroende av naturgas.