Elproduktion med fossila bränslen - internationellt

Drygt 40 procent av elproduktionen inom EU-27 sker genom förbränning av fossila bränslen. Bland de fossila bränslena är kol och naturgas de energislag som används flitigast i produktionen. Sverige är, tillsammans med Frankrike, det land som har lägst andel fossila bränslen i elproduktionen av länderna inom EU-27.

Endast en liten del av elproduktionen i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. År 2016 rörde det sig om lite drygt 1 procent. Istället är det vattenkraft tillsammans med kärnkraft som dominerar stort i den svenska elproduktionen. När vattenkraften, under så kallade torrår, inte förmår generera lika mycket el som normalt eller när kärnkraften inte producerat för full effekt har Sverige tvingats förbränna mer fossila bränslen. Detta har inneburit att andelen el som producerats med fossila bränslen under enstaka år har varit högre.

På andra håll inom EU ser det dock helt annorlunda ut. Där är förbränning av fossila bränslen i elproduktionen fortfarande regel snarare än undantag. Faktum är att över 40 procent av elen som produceras i EU varje år kommer från fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Sverige och Frankrike, som är de länder med lägst andel fossila bränslen i elproduktionen, har båda en stor kärnkraftsproduktion. Högst är användningen av fossila bränslen i Cypern, Estland, Polen och Malta. I önationerna Cypern och Malta är det olja som är det dominerande bränslet, även om solkraften under de senaste åren har byggts ut snabbt på Malta. I Polen och Estland är det kol som dominerar. Länder som Nederländerna och Irland är mycket beroende av naturgas