Elproduktion med förnybara energikällor - internationellt

Utvecklingen mot större andel förnybara energikällor inom elproduktionen är ett centralt mål för EU:s energipolitik. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för produktionen av förnybar el har vi i Sverige infört elcertifikatsystemet.

Produktionen av förnybar el, som andel av den totala elkonsumtion, var för EU-28 29,6 procent år 2016. Sverige är det land i EU som har näst högst andel förnybart, 64,9 procent. Genom att EU har en så kallad närhetsprincip gällande nationella beslut är det upp till varje land att bestämma vilket system de vill använda för att främja förnybar elproduktion. Sverige har valt ett elcertifikatsystem som infördes maj 2003. Sedan den 1:a januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Målet är att mängden förnybar el ska öka med 28,4 TWh till 2020 jämfört med 2012 års nivå.

I Sverige står vattenkraften för den absoluta merparten av all förnybar elproduktion. År 2017 uppgick produktionen till 64 TWh. Det är nästan hälften av Sveriges totala elproduktion (All vattenkraft räknas inte i elcertifikatsystemet). Vindkraften stor år 2017 för 17 TWh vilket motsvarar cirka 10 procent av elproduktionen. 

I EU-28 har andelen förnybar energi ökat med 13,5 procentenheter mellan 2007 och 2016.

Läs mer om elproduktion i Sverige här.