Elproduktion med förnybara energikällor - internationellt

Utvecklingen mot större andel förnybara energikällor inom elproduktionen är ett centralt mål för EU:s energipolitik. För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för produktionen av förnybar el har vi Sverige infört elcertifikatsystemet.

Produktionen av förnybar el, som andel av den totala elkonsumtion, var för EU-28 16,0 procent år 2014. Sverige är det land i EU som har högst andel förnybart, 52,6 procent. Genom att EU har en så kallad närhetsprincip gällande nationella beslut är det upp till varje land att bestämma vilket system de vill använda för att främja förnybar elproduktion. Sverige har valt ett elcertifikatsystem som infördes maj 2003. Målet är att mängden förnybar el ska öka med 25 TWh till 2020 jämfört med 2002 års nivå (6,5 TWh).

I Sverige står vattenkraften för den absoluta merparten av all förnybar elproduktion. År 2014 uppgick produktionen till 70,4 TWh. Det är nästan hälften av Sveriges totala elproduktion (All vattenkraft räknas inte i elcertifikatsystemet). Vindkraften stor år 2014 för 17 TWh vilket motsvarar 10,7 procent av elproduktionen. 

I EU-28 har andelen förnybar energi ökat med hela 7,5 procentenheter mellan 2005 och 2014.