Energianvändning

Under 2018 användes totalt 556 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 126 TWh och biobränsle som uppgick till 88 TWh. 

Under 2018 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 147 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 141 TWh. Över tid har båda sektorernas energianvändning minskat samtidigt som andelen fossila bränslen fallit.

Den vanligaste energibäraren under 2018 var el, som stod för 126 TWh, följt av biobränsle som utgjorde 88 TWh. Detta står i skarp kontrast med hur läget var 1970. Då var oljan den dominerade energibäraren som utgjorde hela 247 TWh samtidigt som elanvändningen endast uppgick till 57 TWh och biobränsle 45 till TWh. Sedan dess har oljeanvändningen minskat till 84 TWh.

Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 112 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 125 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 84 TWh.