Energianvändning

Under 2017 användes totalt 573 TWh energi i Sverige. Störts var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 126 TWh och biobränsle som uppgick till 90 TWh. 

Under 2017 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 147 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 143 TWh. Över tid har båda sektorernas energianvändning minskat samtidigt som andelen fossila bränslen fallit.

Den vanligaste energibäraren under 2017 var el, som stod för 126 TWh, följt av biobränsle som utgjorde 90 TWh. Detta står i skarp kontrast med hur läget var 1970. Då var oljan den dominerade energibäraren som utgjorde hela 247 TWh samtidigt som elanvändningen endast uppgick till 57 TWh och biobränsle 45 till TWh. Sedan dess har oljeanvändningen minskat till 87 TWh.

Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 130 TWh. Denna ökning förklaras främst av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 128 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 88 TWh.