Energianvändning per sektor - utveckling

Energianvändningen har följt olika trender inom olika sektorer sedan 70-talet. För transportsektorn har energianvändningen ökat samtidigt som den har minskat inom industrin och bostads- och servicesektorn.

Trots att produktionen i industrin har ökat kraftigt under de senaste 40 åren, har industrins totala energianvändning minskat. Bakom denna utveckling ligger bland annat energieffektiviseringar och en ökad elanvändning. Den ökade elanvändningen har nämligen medfört att energiomvandlingsförluster har flyttats från industrierna till kraftverken där elproduktionen äger rum. Den ökade elanvändningen har motsvarats av en minskad oljeanvändning. I början på 1970-talet svarade oljan för uppemot hälften av industrins energianvändning. År 2019 låg den på 7 procent. 

Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. El och fjärrvärme är de energibärare som idag står för störst andel tillförd energi inom bostäder och service. Oljeprodukter har stadigt minskat i betydelse. Oljekriser, ändringar av energibeskattning, ökade energipriser och investeringsprogram för att påverka övergången från oljan är några anledningar till denna utveckling. Detta har resulterat i att den direkta energianvändning har minskat då vissa förluster numera finns i värmeverket eller hos elproducenten. Tidigare uppkom förlusterna i till exempel konsumenternas oljepannor.

Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 50 procent. Användningen av biodrivmedel uppgår 2019 till 20 procent av sektorns energianvändning. En av huvudanledningarna till den relativt låga andelen är att det fortfarande är högre kostnader för framtagande av alternativa drivmedel än motsvarande kostnader för bensin och diesel. Skillnaderna i dessa kostnader minskar emellertid i och med teknisk utveckling, införande av miljöavgifter och ökat bensin- och dieselpris. Internationellt sett har sverige dock en hög andel fönybar energi i transportsektorn.