Energianvändning per sektor - utveckling

Den totala energianvändningen har sedan 1970-talet ökat, men utvecklingen inom olika sektorer ser olika ut. För transportsektorn har energianvändningen följt samma trend som den totala. Bostads- och servicesektorn har dock uppvisat en minskande trend.

Totalt har den svenska energianvändningen ökat sedan 1970. Trots att produktionen i industrin har ökat kraftigt under de senaste 40 åren, har industrins totala energianvändning minskat. Bakom denna utveckling ligger bland annat energieffektiviseringar och en ökad elanvändning. Den ökade elanvändningen har nämligen medfört att energiomvandlingsförluster har flyttats från industrierna till kraftverken där elproduktionen äger rum. Den ökade elanvändningen har motsvarats av en minskad oljeanvändning.

I början på 1970-talet svarade oljan för uppemot hälften av industrins energianvändning. År 2017 låg den på 7 procent. Trots att det kontinuerligt sker effektiviseringar kommer behovet av el att vara stort även i framtiden.

Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 11 procent mellan 1970 och 2017, från 165 TWh till 146 TWh. El och fjärrvärme är de energibärare som idag står för störst andel tillförd energi inom bostäder och service. Oljeprodukter har stadigt minskat i betydelse. Oljekriser, ändringar av energibeskattning, ökade energipriser och investeringsprogram för att påverka övergången från oljan är några anledningar till denna utveckling. Detta har resulterat i att den direkta energianvändning har minskat då vissa förluster numera finns i värmeverket eller hos elproducenten. Tidigare uppkom förlusterna i till exempel konsumenternas oljepannor.

Den inrikes transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med 56 procent. Användningen av förnybara drivmedel uppgår 2017 till 22 procent av sektorns energianvändning. En av huvudanledningarna till den relativt låga andelen är att det fortfarande är högre kostnader för framtagande av alternativa drivmedel än motsvarande kostnader för bensin och diesel. Skillnaderna i dessa kostnader minskar emellertid i och med teknisk utveckling, införande av miljöavgifter och ökat bensin- och dieselpris. Internationellt sett har sverige dock en hög andel fönybar energi i transportsektorn.