Elproduktion

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

El är en så kallad energibärare. Den transporterar energi från ett kraftverk till en plats där den ska användas. Produktionen måste alltid vara lika stor som elanvändningen annars slutar systemet att fungera. När detta händer blir det elavbrott. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom import och export till och från våra grannländer. 

Den totala elproduktionen i Sverige 2019 uppgick till 164 TWh. Vattenkraften stod för 65 TWh, vilket är 39 procent av Sveriges totala elproduktion. Produktionen av vattenkraft är beroende av mängden nederbörd i form av regn och snö, vilket innebär att under ett år med lite nederbörd minskar produktionen och ett år med mycket nederbörd ökar produktionen. Under ett normalår produceras cirka 65 TWh el, men beroende på nederbörd kan detta avvika med cirka 15 TWh.

Kärnkraften stod för 64 TWh år 2019, vilket motsvarar 39 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Vattenkraften och kärnkraften kompletteras av vindkraft och kraftvärme. Vindkraften stod för 12 procent av den totala produktionen och kraftvärmen stod för 9 procent.

Vattenkraften och kärnkraften bidrar till att Sverige har en mycket låg andel fossila bränslen i elproduktionen, jämfört med andra länder.