Elanvändning

Elektricitet är ett sätt att distribuera energi, en så kallad energibärare. El är en färskvara som inte kan lagras. I samma stund som el används måste samma mängd el produceras i kraftverket, exakt samma sekund vi behöver den.

Den totala elanvändningen 2019 var 138 TWh. Industrisektorn stod för 35 procent av denna elanvändning, vilket motsvarar 49 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elanvändningen, motsvararande 72 TWh. Tillsammans uppgick dessa sektorers elanvändning till nära 90 procent av den totala elanvändningen.

Industrins samt bostäder- och servicesektorns höga elanvändning beror till stor del på två enkla faktorer: Sverige har ett kallt klimat och en jämförelsevis stor andel elintensiv industri. Ett viktigt skäl till att industrin har blivit mer elintensiv beror på att kostnaden för fossila bränslen har ökat. Detta har inneburit att industrin ersatt olja med el. Servicesektorn, industrin och vanliga hushållskonsumenter har dessutom genom den ökade automatiseringen och IT-användningen, kommit att öka sitt beroende av el.

Den relativt stora delen av direktverkande el som används till uppvärmning i småhus skapar problem under vinterperioden. Under kalla dagar krävs en stor installerad effekt för att klara av att värma dessa hus. Effektproblemet utökas i och med att många småhus ställer om värmeförsörjningen från exempelvis oljepanna till bergvärme. Bergvärme använder el för att driva pumpen och kompletteras av en elpatron som sätts in då behovet av värme är stort. Effektuttaget är som störst vintertid och under riktigt kalla dagar kan behovet av installerad eleffekt vara mycket stort, då mycket värme på marginalen produceras med el.

Transportsektorns elanvändning uppgick till 3 TWh år 2019. Detta motsvarar 2 procent av den totala elanvändningen. Även fjärrvärme och raffinaderier samt distributionsförluster stod för en mindre del av den totala elanvändningen. Här kan du se hur elanvändningen utvecklats över tid